[ad_1]

08 פברואר 2023

 

בהמשך לפרסומנו בדבר אישור בקריאה שלישית של הצעת החוק בתחום מחירי העברה [הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס’ 261), התשפ”ב-2022][1], ואישור תקנות מחירי העברה [תקנות מס הכנסה (קביעת תנאי שוק) (תיקון), התשפ”ב – 2022][2], כעת מתפרסמות הנחיות נוספות לדיווח ה -CBCr על ידי רשות המיסים[3][4].

 

נזכיר כי דו”ח CBCr (country by country report)  הינו דו”ח בין מדינתי הכולל מידע מקיף ומפורט על כל ישויות הקבוצה הרב לאומית. הכנת הדו”ח חלה על קבוצה רב לאומית שמחזור עסקאותיה בשנה שקדמה לשנת הדיווח, עולה על 3.4 מיליארד שקלים. הדו”ח יועבר במסגרת הסכם חילופי מידע אוטומטיים למדינות אחרות, בהן קיימות ישויות של הקבוצה הרב לאומית, שהן צד להסכם עליו חתמה ישראל.

 

להלן עיקרי הדברים:

 

   מתן הודעה לרשות המיסים בישראל על כוונותיה לעניין הדיווח הגשת דווח CBCr בישראל
ישות אם אולטימטיבית תושבת ישראל, המחויבת לדווח בישראל בדו”ח שנתי יש לצרף טופס 1585

תוך 12 חודשים מתום שנת המס (לשנת 2022 יש להגיש עד סוף 2023).


אמצעי הגשה – דו”ח מקוון באמצעות מערכת ייעודית

ישות אם אולטימטיבית תושבת ישראל, המחויבת לדווח בישראל, אך מעוניינת להגיש דיווח במדינה זרה ולא בישראל

תדווח עד סוף שנת המס (לשנת מס 2022 עד סוף 2022)

וכן, בדו”ח שנתי יש לצרף טופס 1585.

ישות מקומית הקשורה לקבוצה זרה, בה הישות האם האולטימטיבית בקבוצה הזרה מגישה דוח CBCr מחוץ לישראל

בדו”ח שנתי יש לצרף טופס 1585

וכן, לשלוח דוא”ל ייעודי לרשות המיסים

אין צורך להגיש בישראל (ניתן לחייב על פי תנאים מסויימים שיצויינו בכללים שיקבעו בהמשך).

 

 

 

צוותי מחירי העברה ומיסוי בינלאומי במשרדינו עומדים לרשותכם להתייעצות שוטפת, לצורך בחינת מדיניות המיסוי הבינלאומי ועמידת הקבוצה בחובות התיעוד בישראל ובעולם.

 

 ליצירת קשר:

רו”ח (עו”ד) עמית שליט, שותף ומנהל מחלקת מחירי העברה

 

 

[3] https://www.gov.il/he/Departments/policies/policy_income_cbc81222

[4] https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/pa08122022[ad_2]
2023-02-09 22:37:03

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *