[ad_1]

בקצרה

עמדה חייבת בדיווח הינה עמדה העומדת בניגוד לעמדה שפרסמה רשות המיסים עד תום שנת המס שלגביה מוגש הדוח, אשר יתרון המס הנובע ממנה עולה על 5 מיליוני ₪ באותה שנת מס או על 10 מיליוני ₪ במהלך ארבע שנות מס לכל היותר. אדם החייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה, יפרט בדוח אם נקט בעמדה חייבת בדיווח, או לא.   


רשות המיסים פרסמה בימים האחרונים של שנת 2022 את רשימת העמדות החייבות בדיווח לשנת המס 2022, בהתאם להוראות סעיף 131ה לפקודת מס הכנסה, התשכ”א-1961 (להלן: “הפקודה”).

יש לשים לב, כי העמדות החדשות מתווספות לעמדות החייבות בדיווח הקיימות שהתפרסמו לשנים 2016-2021, כך שחובת הדיווח חלה על כלל העמדות שפורסמו בשנים 2016-2022.


רקע כללי:

אדם החייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה, בהתאם להוראות סעיף 131(א) לפקודה, יפרט בדוח אם נקט בעמדה חייבת בדיווח.

על פי סעיף 131ה(א) לפקודה, עמדה חייבת בדיווח הינה עמדה העומדת בניגוד לעמדה שפרסמה רשות המיסים עד תום שנת המס שלגביה מוגש הדוח, אשר יתרון המס הנובע ממנה עולה על 5 מיליוני ₪ באותה שנת מס או על 10 מיליוני ₪ במהלך ארבע שנות מס לכל היותר.

אי קיום חובת דיווח – אדם שנקט בעמדה הסותרת את עמדת רשות המיסים ולא דיווח כאמור לעיל– יראו אותו כמי שלא הגיש את הדוח לפי סעיף 131 או 166 לפקודה, לפי העניין.

 בשל היקפן הרב של עמדות אלה, והנושאים הרבים שבהן, מומלץ לעיין בנוסח המלא של העמדות החייבות בדיווח, בטרם הגשת דוחות המס.


עמדות בנושא מס הכנסה:

עמדה מספר 110/2022- הפחתת סכום הדיבידנד הרעיוני המתואם מחברה נשלטת זרה מהדיבידנד שחולק בפועל – בעת חלוקת דיבידנד בפועל לבעל שליטה מרווחי חברה נשלטת זרה (חנ”ז) מסוים בו הוא מחזיק במישרין או עקיפין, אין להפחית מסכום הדיבידנד האמור, בהתאם להוראות סעיף 75ב(ד)(1) לפקודה, סכום השווה לדיבידנד הרעיוני אשר מקורו ברווחי חנ”ז אחרת אשר מוסו בעבר בידי בעל השליטה או חליפו כדיבידנד רעיוני והכל בהתאם להוראות ולמגבלות הקבועות בסעיף 75ב(ב) לפקודה. לעניין זה, חלוקת דיבידנד בפועל לבעל שליטה מרווחי חנ”ז מסוים המוחזק בעקיפין ושורשר לבעל השליטה או חליפו, ייחשב כדיבידנד שחולק מאותו חנ”ז מסוים.

עמדה מספר 111/2022 – הכנסות פטורות בעת בחינת עמידתו של חבר בני אדם בהגדרת “חברה נשלטת זרה” וחישוב ה”רווחים שלא שולמו – בעת בחינת עמידתו של חבר בני אדם בהגדרת “חברה נשלטת זרה” כאמור בסעיף 75ב(א)(1)(ב(  לפקודה וכן בעת חישוב ה”רווחים שלא שולמו” כהגדרת המונח בסעיף 75ב(א)(12), יש לכלול בחישוב סכום ההכנסה, סכום הרווחים וסכום ההכנסה הפסיבית כאמור בסעיפים 75ב1(ב) ו- 75ב1(ג) גם את כלל ההכנסות הפסיביות הפטורות ממס לרבות אך לא רק, הכנסות שמקורן בריבית, שכירות, תמלוגים וכיוצ”ב ולא רק הכנסות פטורות מדיבידנד או מרווח הון כאמור בסעיף 75ב1(ג)(1).

עמדה מספר 112/2022 – קיזוז מיסי חוץ כנגד חבות המס על “דיבידנד רעיונימחברת משלח יד זרה – לא ניתן להפחית “מסי חוץ” ששולמו על ידי תושב ישראל המחזיק בחמי”ז כנגד המס החל על הכנסותיו של אותו תושב מחמי”ז כאמור בסעיף 75ב1(ד), זאת למעט האמור בסעיף 75ב1(ה).

עמדה מספר 113/2022 – זיכוי עקיף בעת חלוקת דיבידנד מחברה זרה ניתן רק על דיבידנד ורק לחבר בני אדם שמתחייב במס לפי סעיף 126(א) לפקודה – זיכוי עקיף בהתאם להוראות סעיפים 126(ג)-(ו) ו- 203 לפקודה, יינתן לחבר בני אדם הזכאי לו לפי הוראות הסעיף רק בהתקיים שני אלה:

  1. מקבל הדיבידנד בפועל הוא חבר בני אדם שהכנסותיו ממוסות לפי הקבוע בסעיף 126(א) לפקודה.
  2. הכנסת החברה נובעת מחלוקה בפועל שמסווגת “כדיבידנד” לעניין דיני המס בישראל (להבדיל, למשל מרווח הון בפירוק חברה). לעניין זה, הכנסת החברה כאמור בין אם סווגה כהכנסה לפי סעיף 2(1) ובין לפי 2(4) לפקודה.


עמדות בנושא מע”מ ומסים עקיפים נוספים

החל משנת 2016, רשות המסים מפרסמת כמעט מידי שנה, רשימה של עמדות, לעניין מע”מ מכס ובלו, אשר פעולה בניגוד להן, תוך יצירת “יתרון מס” העולה על רף שנקבע בחוק, מחייבת דיווח בטופס מיוחד שנקבע לעניין זה. רשימת העמדות המלאה והעדכנית לשנת 2022 בקישור הבא:https://www.gov.il/he/Departments/policies/tax-report-station-2022

בסעיף 67ד לחוק מע”מ נקבעה חובת דיווח אם נוצר יתרון מס הנובע מעמדה בה נקטה חברה, שהינה מנוגדת לעמדה כלשהי שפורסמה ע”י רשות המסים, בסך העולה על 2 מליון ₪ בשנה או 5 מליון ₪ בארבע שנים.

נקבע, כי אדם הנוקט עמדה חייבת בדיווח ידווח על כך בטופס שיקבע המנהל, בתוך 60 ימים מתום שנת המס שבה נקט עמדה חייבת בדיווח כאמור; קישור לטופס הדיווח בלינק הבא: https://www.gov.il/he/service/itc1346

החובה אינה חלה על מוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה, על חבר בני אדם כאמור בפסקה (2) להגדרה מלכ”ר, ועל עוסק שמחזור עסקאותיו אינו עולה על 3 מיליון שקלים חדשים.

ביום 29.12 (לאחר דיונים מול נציגי לשכות עוה”ד ורוה”ח) פורסמה עמדה מספר 14/2022 שעניינה “החבות במע”מ בשל מכירת מקרקעין/ דירת מגורים לאור סעיף 5(ב) לחוק מע”מ“, כדלקמן:

“סעיף 5(ב) לחוק מע”מ קובע, כי מחיר העסקה בשל מכירת דירת מגורים בידי עוסק במקרקעין שרכש אותה ממי שאינו מלכ”ר, מוסד כספי או עוסק, יהיה ההפרש בין מחיר הדירה בעת המכירה לבין מחירה בעת הרכישה.

בנסיבות בהן נרכשת דירת מגורים כאמור לעיל בידי עוסק במקרקעין (להלן- “העוסק”) ומתקיימת אחת החלופות שלהלן, לא יחולו הוראות סעיף 5(ב) לחוק מע”מ מאחר, ולמעשה, מהות העסקה היא מכירת מקרקעין או דירת מגורים חדשה, לפי העניין. לפיכך, בהתקיים אחת מהחלופות האמורות המס יחול על מלוא מחיר המכירה ולא רק על ההפרש בין מחיר המכירה לבין מחיר הרכישה:

  1. הריסה של הדירה הנרכשת ולאחר מכן מכירת המקרקעין על ידי העוסק.
  2. הריסה של הדירה הנרכשת, בניית דירה חדשה תחתיה ומכירתה על ידי העוסק.
  3. מכירת הדירה הנרכשת בידי העוסק בנסיבות בהן חלה על הדירה תוכנית בתוקף להריסה, הוגשה בקשה להריסה או ניתנו לגביה היתר הריסה או צו הריסה.”

כמו כן פורסמו שתי עמדות בנושאי מכס נקודתיים, כמפורט בלינק הר”מ.

רשות המסים אף פרסמה הנחיות באשר לעדכון עמדות חייבות בדיווח, לפיה היא עשויה לגרוע עמדות, להחליף או למזג, ולפיכך יש לעיין בכל שנה ברשימה המעודכנת, והבהירה, כי גריעת עמדה איננה משליכה על עמדת הרשות בנושא, אלא אם הרשות פרסמה באופן פוזיטיבי אחרת.

כך למשל, בוטלה עמדה 12/2017 לעניין פעילות בעלת מאפיינים עסקיים בשוק ההון, אשר גם נוכח פסיקה עדכנית לטובת הנישום (בעניין י.ג.ם), קיימים ניסיונות של רשות המסים לצמצם אותה לנסיבותיה הספציפיות בלבד.

מחלקת המסים במשרדנו עומדת לרשותכם לעיון ברשימת העמדות ובירור השלכותיה.    

 

ליצירת קשר עם המומחים שלנו >> [ad_2]
2023-02-09 22:38:06

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *