[ad_1]

להלן עדכוני המחלקה המקצועית אודות פרסומים, החלטות והודעות של הרשות לניירות ערך אשר פורסמו במהלך שנת 2022 ועד למועד פרסום ניוזלטר זה ואשר עשויים להיות רלוונטיים ללקוחותינו בעת עריכת הדוחות הכספיים השנתיים ליום 31 בדצמבר 2022.


1. פרסומים בנושאים חשבונאיים

דגשים צפויים בפעילות מחלקת תאגידים בשנת 2023

ב-5 בינואר 2023 פרסמה מנהלת מחלקת תאגידים ברשות לניירות ערך, עורכת הדין שרה קנדלר, מכתב שנשלח ליו”ר הדירקטוריון ולמנכ”ל/ית של כל התאגידים המדווחים (המכתב). המכתב כולל רשימה לא סגורה של דגשים לנושאים שבהם מחלקת התאגידים תתמקד בשנת 2023 וזאת תוך לקיחה בחשבון של המצב הנוכחי בשווקים ובסביבה הכלכלית. דגשים אלו כוללים בתמצית התייחסות לסוגיות הבאות:

 1. גילוי בדבר סיכונים ואופן ניהולם על ידי התאגיד –

  בבחינת הגילוי הנדרש בדבר סיכונים ואופן ניהולם על ידי התאגיד מפנה הרשות לניירות הערך את תשומת הלב לשינויים בסביבה המאקרו כלכלית בישראל ובעולם ולהתפתחויות הטכנולוגיות השונות, ומתייחסת בהרחבה  לסיכונים הבאים:

  – סיכוני נזילות וחדלות פרעון

  – סיכוני ריבית ואינפלציה

  – סיכוני איכות הסביבה

  – סיכוני סייבר

  – סיכונים סקטוריאלים

   
 2. גילוי מאוזן ומדויק של מצגות, מידע Non-GAAP ומידע כספי וולונטרי –

  בהקשר זה מבקשת הרשות להימנע ממסירת מידע באופן לא שוויוני ולהקפיד על מתן גילוי מדויק ומאוזן, שאינו מוטה לטובת התאגיד או מציג תמונת מצב אופטימית (או פסימית) מדי, או כזה אשר אינו מאפשר למשקיעים לנתח את המגמות בצורה נאותה.

   
 3. גילוי בדבר תזרים מזומנים חזוי והצהרות בדבר העדר בעיית נזילות –

  גם בהקשר זה מבהירה הרשות כי על ההנחות לשקף את התרחיש אשר צפוי שיתממש ולא את התרחיש האופטימי (או הפסימי) מבין התרחישים שבחן. כמו כן על ההנחות לעלות בקנה אחד עם ההנחות התאגיד כפי שבאו לידי ביטוי בתוכניות העבודה, בתקציב, באסטרטגיה ובהנחות ששימשו לצורך ביסוס הנחת העסק החי. בנוסף הזכירה הרשות כי על הבחינה להתבצע על בסיס סולו.

   
 4. גילוי באשר להנחות בבסיס שווי הוגן של נכסים והתחייבויות –

  בהקשר זה מבקשת הרשות להקפיד על יישום ההוראות המחייבות מתן גילוי על הנחות המפתח אשר עומדות בבסיס של כל הערכת שווי מהותית ומהותית מאוד. בנוסף מבהירה הרשות כי יש חשיבות בבחינה יסודית של הערכות שווי שנעשות לצורך בדיקת ירידת ערך ועבודות שמאות בתחום הנדל”ן אשר תכליתן שערוך נכסים ו/או קבלת החלטה על כך שלא נדרשת ירידת ערך.

   
 5. גילוי אודות נסיבות סיום כהונה של נושאי משרה בכירה.

   
 6. דגשים חשבונאיים ופיננסיים –

  הרשות מזכירה כי בזמנים של שפל כלכלי ונגישות מוגבלת לשוק ההון, הפוטנציאל לקיומן של טעויות בדוחות הכספיים או לניצול לרעה של לקונות בתקינה החשבונאית ופרשנויות המאפשרות מדיניות חשבונאית “אגרסיבית” לתועלת התאגיד (כגון: אי רישום התחייבויות במועד והקדמה של הכרה בהכנסות) עולה. לפיכך לאור השפעות התקופה האחרונה, מתייחסת הרשות בהקשר זה להיבטים החשבונאים הבאים:

   – מצב פיננסי:  

  הרשות מזכירה כי בהתאם להוראות תקן חשבונאות בינלאומי 1 הצגת דוחות כספיים על תאגיד לכלול גילוי מפורט למצבו הפיננסי. הרשות מבקשת כי בתקופה זו יובאו בחשבון מאפייני השוק תוך התייחסות מפורשת ל:

  א. שיעורי ריבית עתידיים חזויים הגבוהים מהריבית הנוכחית באופן שעלול לגרום לשחיקה נוספת ביחסי הכיסוי

  ב. שינויים ב”תיאבון” לסיכון של בנקים וגורמים מממנים אחרים אשר עשויים להקשות על הנחת מחזור חוב.

  ג. רמת אי ודאות גבוהה בנוגע לשווי נכסים, כתוצאה ממיעוט עסקאות ומתנודתיות גבוהה, אשר מובילה לצורך בנקיטת ספקנות בנוגע להנחת מימוש נכסים לפי שוויים בדוחות הכספיים.

   – מדידה  בשווי הוגן ובדיקת ירידת ערך של נכסים:

  הרשות מבהירה כי למרות שבמדידת שווי הוגן מקובל להשתמש בנתונים אשר נצפו בעסקאות בשוק (לדוגמא, שיעורי היוון בנכסי נדל”ן), הרי שלאור השינויים המהירים יחסית שחלו בתקופה האחרונה בתנאי המאקרו, יש לנקוט משנה זהירות בהסתמכות על נתונים שאינם עדכניים.

  בהקשר זה ולנוכח העלייה החדה בשעורי הריבית אשר מובילה לעלייה בשיעורי ההיוון, הרשות מבקשת מתאגידים לפעול מתוך גישה זהירה וספקנית בעת מדידת שווי של שווי פעילויות או של יחידות מניבות מזומנים.

  כמו כן הרשות מבהירה שקשה להצדיק תופעה שרווחה לאחרונה על פיה לצורך קביעת שווי נכסים התזרים להיוון מעודכן כלפי מעלה (בגין השפעות עליית המדד) ללא שינוי בשיעור היוון (cap rate) שבו נעשה שימוש בעבר.

  בנוסף מציינת הרשות כי נדרש לנקוט בספקנות גם בנוגע להנחת שיפור במצב נכסים (לדוגמה לעניין שיעור התפוסה של נכסי נדל”ן, בייחוד בהקשר של בנייני משרדים). הרשות מציינת בנוסף כי ההתפתחויות בשוק הנדל”ן עשויות אף להוביל לפגיעה בערך נכסים הנמדדים בעלות היסטורית (כמו מלאי נדל”ן אשר כולל קרקעות שנרכשו במחירי שיא על סמך הנחות שייתכן שבדיעבד יתבררו כאופטימיות מדי).

  – הפסדי אשראי:

  לאור עליית הריבית ורמת האינפלציה הגבוהה הרשות מבקשת להקפיד הקפדה יתרה על מדידה נאותה של הפסדי אשראי וגילוי נאות. הרשות מציינת כי סוגיית הזהירות במדידת הפסדי אשראי רלוונטית במיוחד לתאגידים אשר לא חוו מחזור כלכלי מלא ושלכן יש להם ניסיון מוגבל בנוגע להתמודדותם עם תקופות הדומות לתקופה הנוכחית. כמו כן הרשות מבהירה כי שימוש בשיעורי הפסד היסטוריים המבוסס על ניסיון השנים האחרונות בלבד אינו צפוי להיות נאות וכי לפיכך נדרשות התאמות של ההפסד כלפי מעלה על מנת לשקף את המצב הנוכחי. כמו כן הרשות מבהירה כי קיימת חשיבות רבה לגילוי נאות המלווה את הנתונים בדוחות בהקשר זה.

​7. דיווח דיגיטלי ((IXBRL

בהקשר זה הרשות מבהירה כי בכוונה להמשיך ולקדם את המעבר לדיווח דיגיטלי בשיטת IXBRL באופן וולונטרי לקראת השלב המנדטורי הצפוי בהמשך.

8. אחריות תאגידית ESG

בהקשר זה הרשות ממליצה לתאגידים נוספים לפרסם דוח לאחריות תאגידית.


פניות מקדמיות בנושאים חשבונאיים של רשות ניירות ערך

ב-5 בינואר 2023 פרסם סגל הרשות פניות מקדמיות בנושאים החשבונאים שלהלן:

 • דיווח מגזרי – שינוי במגזרי פעילות – דלתא גליל תעשיות בע”מ (החברה) הובילה שינוי מבני פנימי מהותי בחברה. החברה ביקשה את עמדת הרשות לעניין שינוי אופן הצגת מגזרי הפעילות שלה ולעניין העיתוי הנדרש לשינוי זה. בתשובתה התייחסה הרשות לנאותות הצגת מגזרי הפעילות של החברה לאור השינוי המבני שערכה, לאופן הצגת השינוי במסגרת הדוחות הרבעוניים של החברה וכן לגילוי לו נדרשת החברה בדוחותיה הכספיים לאור השינוי.  

  בבחינת נאותות הצגת מגזרי הפעילות של החברה לאור השינוי המבני שערכה, סגל הרשות לא מצא לנכון להתערב בעמדת החברה, על פיה, בהתבסס על הפירוט העובדתי ועל נימוקיה, חל שינוי מבני ארגוני פנימי מהותי בחברה אשר הצדיק זיהוי מגזרים בני דיווח שונה מהאופן אשר הוצג על ידה עד לאותו מועד.

  סגל הרשות מבהיר כי בבחינת עמדת החברה ניתן דגש לכך שבנסיבות המתוארות מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי (ה-CODM) חדל לסקור את התוצאות התפעוליות ולקבל החלטות לגבי הקצאת משאבים על בסיס החלוקה הישנה למגזרים. לפיכך, אילו ה-CODM היה סוקר את תוצאות החברה ומקצה משאבים על בסיס שני הפילוחים (החדש והישן גם יחד) סגל הרשות מבהיר כי לא היה מגיע בהכרח לעמדה דומה.  

   
 • צירופי עסקים, שיטת השווי המאזני ודוחות מאוחדים​ – הטיפול החשבונאי ברכישת השקעה בחברה כלולה חדשה בתמורה להעברת מניות של חברה כלולה מוחזקת לחברה החדשההרשות דנה בפנייה של חברת ורידיס אינווירונמנט בע”מ (החברה) לטיפול החשבונאי הנדרש בנסיבות המפורטות בפנייתה. סגל הרשות לא קיבל את עמדת החברה אשר טענה כי ניתן להכיר ברווח ממימוש רעיוני בנסיבות שנדונו. לעמדת הרשות העסקה שתוארה הינה עסקת שינוי מבני אשר כללה גם רכישת פעילויות נוספות ולפיכך לא קיבל את עמדת החברה על פיה מדובר בעסקה בה הושקע נכס לא כספי בתמורה לרכישת מניות חברה כלולה.

   
 • אי תלות  – סגל הרשות דן בסוגיה של שכירת משרדים מלקוח ביקורת של רואה חשבון מבקר.

לפניות מקדמיות אלו ולהחלטות סגל הרשות בעניינם: לחץ כאן.

 

כמו כן יוזכר כי ב-20 בפברואר 2022 פרסם סגל הרשות פניות מקדמיות בנושאים החשבונאים שלהלן:

 • מסים על הכנסה והיטלים – הכרה בנכס מס נדחה
 • צירופי עסקים, שיטת השווי המאזני ודוחות מאוחדים​ – בחינת ירידה מהשפעה מהותית​​
 • מידע כספי נפרד​​​ – אי הכללת מידע כספי נפרד בדוחות התקופתיים ובדוחות הביניים
 • דוחות כספיים, חוו”ד מבקר וגילוי בתשקיפים​ – בקשת ארכה לצירוף דוחות כספיים
 • פטור מצירוף דוחות כספיים
 • מידע כספי פרופורמה
 • אי תלות

מידע אודות הפניות המקדמיות אלו הובא בפניכם במסגרת הפרק השלישי של הניוזלטר לסיכום הרבעון הראשון של שנת 2022: לחצו כאן.


עדכון לעמדת סגל חשבונאית 19-3: הטיפול החשבונאי בנוגע לוויתורים בדמי שכירות המיוחסים לתקופת משבר הקורונה

ב-4 בינואר 2023 פרסמה הרשות לניירות ערך עדכון לעמדת סגל חשבונאית 19-3: הטיפול החשבונאי בנוגע לוויתורים בדמי שכירות המיוחסים לתקופת משבר הקורונה (העדכון). העדכון פורסם לאור החלטת סדר היום מאוקטובר 2022 של ה- IFRIC לעניין הטיפול של מחכיר בוויתורים על תשלומי חכירה תפעולית (ההחלטה). מידע בדבר ההחלטה מובא בפניכם במסגרת הפרק השני של ניוזלטר זה. בעמדת סגל חשבונאית 19-3: הטיפול החשבונאי בנוגע לוויתורים בדמי שכירות המיוחסים לתקופת משבר הקורונה (העמדה), אשר מידע לגביה הובא בפניכם מסגרת הניוזלטר לסיכום הרבעון השלישי של שנת 2020 (לחצו כאן), הבהירה הרשות כי במקרים של ויתור על דמי שכירות בגין נכס חייבים בחכירה תפעולית בפני המחכיר עומדות שתי חלופות חשבונאיות לטיפול, אשר כל אחת מהן מהווה בחירת מדיניות חשבונאית אפשרית:

1. טיפול בוויתור כתיקון חכירה בהתאם להוראות הרגילות של תקן דיווח כספי בינלאומי 16 (IFRS) חכירות, או

2. טיפול בוויתור בהתאם להוראות הגריעה של תקן דיווח כספי בינלאומי 9 (IFRS) מכשירים פיננסיים

עמדת ה-IFRIC המפורטת בהחלטה ביטלה את האפשרות החלופית המתוארת בעמדה לטיפול בוויתור כתיקון חכירה בהתאם להוראות הרגילות של IFRS 16. לפיכך מבהיר סגל הרשות לניירות ערך בעדכון כי חברות אשר טיפלו בוויתור כתיקון חכירה בהתאם להוראות הרגילות של IFRS 16 נדרשות כעת לערוך שינוי במדיניותם החשבונאית וליישם מדיניות חשבונאית של טיפול בוויתור בהתאם להוראות הגריעה של IFRS 9. ברי כי השינוי במדיניות החשבונאית אשר יערך בהתאם להוראות של תקן חשבונאות בינלאומי מספר 8 מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות כפוף לכללים הרגילים של מהותיות.

לעניין חברות אשר יישמו את הוראות IFRS 9 לטיפול בוויתור, ולפיכך גרעו את הנכס הפיננסי מהמאזן במועד בו פקעו הזכויות החוזיות לתזרימי מזומנים מהנכס (כאשר הוויתור היווה ויתור סופי שאינו מותנה בתנאים נוספים). הרשות מבהירה בעדכון כי חברות אשר יישמו את עמדתה והציגו את סך הסכום שנגרע בשורה נפרדת בדוח רווח או הפסד כקיטון מהכנסות ברוטו מדמי שכירות לא תידרשנה להציג מחדש את מספרי ההשוואה בדוחותיהן הכספיים.

בנוסף מציינת הרשות לעניין הטיפול החשבונאי בשני מקרים אשר פורטו בעמדה, כי למרות החלטת ה- IFRIC לעניין ויתור על דמי חכירה עתידיים, סגל הרשות לא דורש מחברות להציג מחדש את הדוחות הכספיים בהקשר למקרים אלו. מדובר  בוויתור על דמי חכירה עתידיים במקרים בהם מתקיימות הנסיבות הייחודיות אשר תוארו בעמדה (העמדה תיארה שני מקרים בהם התקיימו נסיבות כאמור).

המקרים אשר תוארו בעמדה כנסיבות ייחודיות התייחסו ל:

1. מקרים בהם כל התנאים הבאים מתקיימים:​

 • הסכם השכירות קובע מנגנון תשלום דמי שכירות לפי הגבוה מבין רכיב קבוע ורכיב משתנה
 • ​המשכיר מפחית את רצפת הרכיב הקבוע כאשר כל השאר נותר ללא שינוי
 • ​הרכיב המשתנה אפקטיבי ומשמעותי, כלומר אין מדובר ברכיב משתנה לא משמעותי, שמביא לכך שמנגנון התשלום בכללותו יהווה למעשה תשלום קבוע במהותו בהתאם להוראות סעיף ב42 ל-IFRS 16

2. מקרים בהם נקבעו תנאים מהותיים לקבלת הוויתור. במקרים כאמור בהתאם לעמדת סגל הרשות אפשר לטפל וויתור כדמי חכירה משתנים שליליים אשר יוכרו מיידית ברווח או הפסד במועד שבו תנאים אלה קוימו.

בהתקיים אחד משני המקרים הללו, סגל הרשות מאפשר בעדכון לא לשנות את הגישה שיושמה בעמדת הסגל החשבונאית, לחרוג מעקרון ההכרה בהכנסה בקו ישר על פני יתרת תקופת החכירה מאחר ובסיס שיטתי אחר מייצג בצורה טובה יותר את התבנית שבה מתמעטת ההטבה מהשימוש בנכס הבסיס. לפיכך חברות אשר התקיימו לגביהן נסיבות ייחודיות אלו אינן נדרשות להציג מחדש את דוחותיהן הכספיים.

בדוחות הכספיים השנתיים לדוגמה של משרדנו, ביאור המדיניות החשבונאית (ביאור 2.26.3.3 בדוחות הכספיים השנתיים לדוגמה) עודכן בהתאם.


עמדת סגל חשבונאית מספר 99-9: הטיפול החשבונאי בנוגע למזומנים מוגבלים

ב-29 בדצמבר 2022 פרסמה הרשות לניירות ערך את עמדת סגל חשבונאית מספר 99-9: הטיפול החשבונאי בנוגע למזומנים מוגבלים (העמדה). העמדה פורסמה בהמשך להחלטת סדר יום של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי (IFRS IC) מאפריל 2022 בנוגע סיווג של פיקדון לפי דרישה אשר השימוש בו הוגבל בשל חוזה עם צד שלישי  (החלטת סדר יום), אשר מידע אודותיה מובא בפניכם בחלק השני של ניוזלטר זה. סגל הרשות בחן את ההשלכות האפשריות של החלטת סדר היום על הטיפול החשבונאי במצבים אשר דן בהם בעבר. לפיכך מתייחס סגל הרשות בהחלטה לאופן הסיווג של מזומנים שהוחזקו בחשבונות לווי בנקאיים ובפיקדונות לשירות חוב.

חשבון ליווי בנקאי הינו חשבון ייחודי לליווי פיננסי של פרויקט לבנייה. הבנק המלווה מעמיד אשראי לפרויקט בחשבון הליווי. התקבולים מרוכשי הדירות מתקבלים גם הם בחשבון הליווי. כספים אלו משוחררים ליזם רק לאחר השלמת חלק מהותי מהפרויקט ובהתאם לתנאים החלים על החשבון. בנוסף, חשבון הליווי משועבד באופן מלא לטובת הבנק המלווה. כמו כן לבנק המלווה זכות חוזית לעכב משיכת כספים מחשבון הליווי (זכות עכבון) בהתאם לשיקול דעתו.

לאחר ניתוח הוראות תקן חשבונאות בינלאומי 7 (IAS) דוח על תזרימי מזומנים מאשרר סגל הרשות לניירות ערך את העמדה שהביע בעבר בנושא. בהתאם לעמדתו זו, אין להגדיר מזומנים אשר נמצאים בחשבונות ליווי בנקאיים כמזומנים או כשווי מזומנים. עמדת סגל הרשות מתבססת בין היתר על כך שהמגבלה שמוטלת על חשבונות הליווי מונעת מהחברה את היכולת למשוך ולהשתמש בכספים המופקדים בחשבונות הליווי. זאת בניגוד למגבלה המתוארת בהחלטת סדר היום שהינה מגבלה שאינה חלק מתנאי הפקדון, כי אם מגבלה אשר מוטלת על החברה מכוח התחייבות חוזית שלה אל מול צד שלישי כלשהו.

בפיקדון לשירות חוב מתייחס סגל הרשות למצבים בהם חברה התחייבה כלפי נושים להחזיק בחשבון סכום כסף אשר לא יפחת מסכום מסוים, אשר הנגזר מיתרת החוב של החברה כלפי הנושה וזאת בהתאם לנוסחה שהוגדרה בין הצדדים. במקרים כאמור בכדי להגדיר את היתרה בחשבון הפקדון כמזומנים על החברה לבחון האם על פי תנאי החשבון הוענקה לה גישה ישירה וחופשית לשימוש במזומנים אלו.

לאור החלטת סדר היום סגל הרשות מבהיר כי, במקרים בהם לחברה קיימת גישה חופשית ומיידית לסכומים המופקדים בחשבון הפקדון והמגבלה אשר מוטלת על החברה הינה מכוח התחייבות חוזית שלה אל מול צד שלישי כלשהו ואינה חלק מתנאי החשבון אזי יש להגדיר את הסכומים אשר מופקדים בו כמזומנים. מאידך, במקרים בהם בהתאם לתנאי חשבון הפיקדון לחברה אין גישה ישירה ומיידית לסכומים אשר הופקדו בו ללא הסכמה של צד שלישי כלשהו (למשל הנאמן או הנושה), אזי הרשות מבהירה כי לא ניתן להכיר בסכומים אלו כמזומנים או כשווי מזומנים.

הרשות מדגישה כי מזומנים שהופקדו בחשבון פיקדון לשירות חוב אשר הוגדר בהתאם למבחנים שלעיל כמזומנים יוצגו בשורה נפרדת בדוח על המצב הכספי (למעט במקרים בהם הצגה כאמור אינה רלוונטית להבנת המצב הכספי של החברה). בנוסף מדגישה הרשות, כפי שגם ציינה הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי (ה-IFRIC) בהחלטת סדר היום, שנדרש לעמוד בהוראות תקן חשבונאות בינלאומי 1 (IAS) הצגת דוחות כספיים על מנת לסווג את המזומנים שהופקדו בפיקדון כאמור כנכס שוטף.

ה-IFRIC הבהירה בהחלטת סדר היום כי בהתאם להוראות IAS 1 מזומנים שהופקדו בחשבון פיקדון אשר בהתאם להוראות IAS 7 הוגדרו כמזומנים יסווגו כנכס שוטף בדוח על המצב הכספי אלא אם הם מוגבלים כך שלא ניתן להחליף אותם או להשתמש בהם כדי לסלק התחייבות במשך 12 חודש לפחות לאחר תקופת הדיווח.

כדוגמה למצב בו נדרש לסווג את המזומנים אשר הופקדו בחשבון פיקדון לשירות חוב אשר מוגדר כמזומנים לנכס לא שוטף בדוח על המצב הכספי, מתארת הרשות לניירת ערך מצב בו חברה הנפיקה אג”ח לתקופה של שלוש שנים אשר הקרן והריבית בגינו נפרעים בתשלומים שווים אחת לרבעון. במצב המתואר, החברה מתחייבת להחזיק בחשבון הפיקדון לשירות חוב יתרת מזומנים בגובה התשלום הקרוב לאורך כל חיי האג”ח. לעמדת סגל הרשות, מאחר ובמהלך השנתיים הראשונות החברה נדרשת להמשיך ולשמור את הכספים בחשבון הפיקדון לתקופה העולה על שנים עשר החודשים הקרובים, המזומנים שהופקדו בחשבון הפיקדון יסווגו במהלך תקופה זו כנכס לא שוטף, וזאת גם אם הם עונים להגדרת מזומן.

בדוחות הכספיים השנתיים לדוגמה לשנת 2022 של משרדנו, הדוח על המצב הכספי, ביאור המדיניות החשבונאית וביאור מזומנים ושווי מזומנים (ביאור 2.14 וביאור 3 בדוחות הכספיים השנתיים לדוגמה) עודכנו בהתאם.


החלטת אכיפה חשבונאית 22-1 קיבוץ מגזרי פעילות

ב-11 בדצמבר 2022 פרסמה הרשות לניירות ערך את החלטת אכיפה חשבונאית 22-1 קיבוץ מגזרי פעילות (ההחלטה). ההחלטה דנה ביישום הוראות סעיף 12 לתקן דיווח כספי בינלאומי 8 (IFRS) מגזרי פעילות אשר מגדיר קריטריונים לקיבוץ מגזרי פעילות. בהתאם להוראות הסעיף ניתן לקבץ מספר מגזרי פעילות למגזר אחד במידה ו:

 • הקיבוץ עקבי לעקרון המרכזי של IFRS 8. העקרון המרכזי של IFRS 8 קובע שישות תיתן גילוי למידע שיאפשר למשתמשים בדוחותיה הכספיים להעריך את המהות ואת ההשפעות הפיננסיות של הפעילויות העסקיות שבהן היא עוסקת ואת הסביבות הכלכליות שבהן היא פועלת.
 • למגזרים יש מאפיינים כלכליים דומים
 • המגזרים דומים בכל אחד מהנושאים הבאים:  

  א. מהות המוצרים והשירותים;

  ב. מהות תהליכי הייצור;

  ג. סוג או קבוצת הלקוחות למוצרים ולשירותים שלהם;

  ד. השיטות שמשמשות להפצת המוצרים או להספקת השירותים; וכן

  ה. אם מתאים, מהות הסביבה המפוקחת, לדוגמה, בנקאות, ביטוח או שירותים ציבוריים.

סגל הרשות מבהיר כי, כמוגדר בהוראות IFRS 8, ברירת המחדל לדיווח המגזרי בדוחות הכספיים הינה שהדיווח זהה לאופן שבו מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי (ה(CODM- סוקר את המגזרים באופן פנימי. לכן, הצגת מידע מצומצם בדוחות הכספיים, בדרך של קיבוץ מגזרים, מוגבלת רק למקרים שבהם הקיבוץ לא ישנה את היכולת של המשתמשים בדוחות הכספיים להעריך את המהות וההשפעות הפיננסיות של הפעילויות העסקיות שבהן החברה עוסקת ואת הסביבות העסקיות שבהן היא פועלת.

בנוסף ציין סגל הרשות כי בבחינת הנתונים והעובדות שהובאו בפניו, חברה קיבצה מגזרי פעילות אשר אינם מציגים ביצועים כספיים דומים לזמן ארוך ואשר אינם דומים במאפייניהם הכלכליים ולפיכך אינם עומדים בהוראות סעיף 12 ל-IFRS 8 לעניין קיבוץ מגזרים. לאור החלטת סגל הרשות החברה נדרשה לעדכן את מתכונת הגילוי המגזרי, לרבות מספרי ההשוואה.


עמדת סגל חשבונאית 13-8: הגילוי הנדרש על סיכון אשראי בדוחות הכספיים של תאגידים הפועלים בתחום האשראי החוץ בנקאי

ב-7 בדצמבר 2022 פרסמה הרשות לניירות ערך את עמדת סגל חשבונאית 13-8: הגילוי הנדרש על סיכון אשראי בדוחות הכספיים של תאגידים הפועלים בתחום האשראי החוץ בנקאי (העמדה). העמדה מחליפה את החלטת אכיפה חשבונאית 21-1: גילוי כמותי ואיכותי אודות סיכון אשראי של חברה בהתאם להוראות תקן דיווח כספי בינלאומי 7 מכשירים פיננסיים: גילויים (ההחלטה) ממרץ 2021, אשר עיקריה שולבו בעמדה (מידע בדבר ההחלטה הובא בפניכם במסגרת הפרק השלישי של הניוזלטר לסיכום הרבעון הראשון של שנת 2021: לחצו כאן).

תקן דיווח כספי בינלאומי 7 (IFRS) מכשירים פיננסיים: גילויים קבע את ההוראות לגילוי הכמותי והאיכותי הנדרש בדוחות הכספיים בהתייחס לסיכון האשראי של תאגיד אשר נובע מהמכשירים הפיננסיים אליהם הוא חשוף בסוף תקופת הדיווח הכספי, השינויים שחלו בסיכון אשראי זה במהלך התקופה והסיבות לשינויים אלו (סיכון האשראי).

סיכון האשראי הינו מהסיכונים העיקריים אותם תאגיד אשראי חוץ בנקאי מנהל. זאת ועוד, איכות ניהול סיכון זה הינה הפרמטר העיקרי אותו מעריכים משקיעים בתאגיד. לאור זאת, לדעת סגל הרשות, הגילוי הנדרש בדוחות הכספיים בהתאם להוראות IFRS 7 לעניין סיכון האשראי מהווה מידע מהותי לתאגיד אשראי חוץ בנקאי גם במקרים בהם בדוחות הכספיים יתרת ההפרשה או ההוצאה בגין הפסדי אשראי אינה מהותית מבחינה כמותית.

מהותיות הגילוי אודות סיכוני אשראי בתאגידים אשר פועלים בתחום האשראי החוץ בנקאי הביאו את הרשות לניירות ערך לכלול בעמדה דגשים ליישום הוראות הגילוי של IFRS 7 בדוחות הכספיים של תאגידים כאמור. הדגשים כוללים התייחסות, בין היתר, לגילוי הנדרש בדוחות הכספיים אודות:

 • מדיניות מדידת הפסדי אשראי 
 • ריכוז סיכוני אשראי
 • הרכב התיק (לפי רמות דירוג סיכוני אשראי) וגיול אשראי
 • תנועה ביתרת הפרשה להפסדי אשראי
 • בטוחות

העמדה מתייחסת לגילויים הנדרשים בדוחות הכספיים השנתיים של תאגיד, ולפיכך על תאגידים אשר פועלים בתחום האשראי החוץ בנקאי להתייחס לדגשים להוראות הגילוי אשר עולים מהעמדה בעת עריכת הדוחות הכספיים השנתיים ליום ה-31 בדצמבר 2022.

בנוסף, ובהתאמה לדרישות הגילוי של תקן חשבונאות בינלאומי 34 דיווח כספי לתקופות ביניים, העמדה מדגישה בנוסף גם את הגילוי הנדרש בהתייחס לסיכון האשראי בדוחות הכספיים לתקופות ביניים של תאגיד אשר פועל בתחום האשראי החוץ בנקאי.

כמו כן בהקשר לגילויים אליהם נדרשים תאגידים אשר פועלים בתחום האשראי החוץ בנקאי בדיווחים העיתיים שלהם, יוזכר כי ביולי 2022 פרסמה הרשות לניירות ערך את שאלה ותשובה משפטית 105-31 – הגילוי הנדרש על הסיכונים בתחום האשראי החוץ בנקאי (שו”ת) וכן את הודעת סגל הרשות – גילוי על סיכונים בתחום האשראי החוץ-בנקאי (ההודעה). סגל הרשות מתייחס בהודעה ובשו”ת לגילוי הנדרש בקשר לסיכונים שאינם סיכון אשראי. מידע אודות ההודעה והשו”ת הובא בפניכם בפרק השלישי של הניוזלטר לסיכום הרבעון השני של שנת 2022: לחצו כאן.


עמדת סגל חשבונאית מספר 99-8: השפעות אינפלציה ועליית הריבית על הגילוי והדיווח הכספי

השינויים הכלכליים הגלובליים, עליית המחירים העולמית והעלאת שיעורי הריבית בבנקים מרכזיים בעולם, הביאו לעליות מתמשכות במדד המחירים לצרכן ובשיעור הריבית גם בישראל. בתגובה לשינויים כלכליים אלו, פרסם סגל הרשות באוגוסט 2022 את עמדת סגל חשבונאית מספר 99-8: השפעות אינפלציה ועליית הריבית על הגילוי והדיווח הכספי (העמדה). מידע אודות העמדה וההשלכות הנובעות ממנה הן ביחס לדוחות הכספיים והן ביחס למידע הנלווה הובא בפניכם בפרק השלישי של הניוזלטר לסיכום הרבעון השלישי של שנת 2022: לחצו כאן. העמדה פורסמה בסמוך לפרסום הדוחות הרבעונים וחציונים של תאגידים למחצית הראשונה של 2022, אולם ברי כי היא רלוונטית גם בעת עריכת הדוחות הכספיים השנתיים ליום 31 בדצמבר 2022. 


עמדת סגל – דוח ממצאים (מספר 3) בקשר עם נאותות בחינת הנחת העסק החי שבוצעה על ידי תאגידים מדווחים ורואי חשבון מבקרים ואיכות הגילוי בקשר למצב הפיננסי

בפברואר 2022 פרסם סגל הרשות את עמדת סגל – דוח ממצאים (מספר 3) בקשר עם נאותות בחינת הנחת העסק החי שבוצעה על ידי תאגידים מדווחים ורואי חשבון מבקרים ואיכות הגילוי בקשר למצב הפיננסי (הפרסום). מידע אודות עמדת סגל הרשות הובא בפניכם בפרק השלישי של הניוזלטר לסיכום הרבעון הראשון של שנת 2022: לחצו כאן.   


2. פרסומים, החלטות ואירועים נוספים ברשות לניירות ערך הקשורים לדיווח הכספי


החלטת אכיפה בביקורת AU-22-1 – השגת הבנה של הגוף המבוקר

בדצמבר 2022 פרסמה הרשות לניירות ערך את החלטת אכיפה בביקורת AU-22-1 – השגת הבנה של הגוף המבוקר (ההחלטה). בהחלטה הרשות דנה בהשלכות מדיניות חשבונאית חדשה על הסכמים ישנים של חברה. השלכות אשר התבררו בנסיבות העניין בעקבות תיקון טיוטת תשקיף על ידי החברה. בהחלטה השלכות נדונו בהקשר לפעילות רואה החשבון המבקר של החברה, והיא אינה מתייחסת באופן מפורש לפעולות שברור שעל חברה לבצע בהקשר זה.


דיווח במתכונת iXBRL – עקרונות מנחים ודגשים למיפוי ותיוג ומדריך מקצועי

טכנולוגיית iXBRL מאפשרת לתייג את הנתונים בדוחות הכספיים, תחת הגדרות חשבונאיות בינלאומיות קבועות המוגדרות על ידי המערכת לשפות שונות. דיווח במתכונת iXBRL דורש הערכות מוקדמת והקצאת משאבים שכן המעבר לדיווח במתכונת iXBRL מחייב דיווח מובנה של הדוחות הכספיים, כאשר פרקים שונים בו מתויגים ברמות שונות של פירוט.

בפרק השלישי של הניוזלטר לסיכום שנת 2021 עדכנו בהתקדמות של הרשות לניירות ערך בפרויקט המעבר לדיווח של הדוחות הכספיים במתכונת iXBRL (לניוזלטר: לחצו כאן). במקביל לפעולות הרשות לניירות ערך להסדרה חקיקתית של דיווח במתכונת iXBRL ולבחירת 30 החברות אשר קיבלו רישיונות למערכת יחד עם ליווי מקצועי של גורמי המקצוע ברשות, פרסמה הרשות לניירות ערך ב-28 באפריל 2022 מדריך מקצועי אשר מטרתו לסייע לחברות להיערך לפרסום דיווח במתכונת iXBRL. למדריך: לחצו כאן.

במקביל לתהליכים אלו, ובכדי לקבוע עקרונות מנחים למיפוי ותיוג, פרסמה הרשות לניירות ערך ב-6 בדצמבר 2022 את מסמך העקרונות – עקרונות מנחים ודגשים למיפוי ותיוג לדיווח במתכונת iXBRL (המסמך). הרשות מבהירה כי דירקטוריונים נדרשים להפעיל שיקול דעת ביישום מסמך העקרונות בהתאם לעובדות ולנסיבות הייחודיות להם. כמו כן הרשות מבהירה כי בבחירת התגיות השונות הנדרשות לתיאור סעיפי הדיווח הכספי נדרש לאזן בין שני שיקולים עיקריים: דיוק והשוואתיות. בהתאם לשיקולים אלו, על כל תגית לשקף את מהות הסעיף בדיווח הכספי באופן המדויק ביותר אולם גם לאפשר ולסייע בהשוואתיות בין התאגידים השונים.   


עדכון הבהרה לעמדה משפטית מספר 105-23 בדבר פרמטרים לבחינת מהותיות הערכות שווי (להלן – “העמדה”): שאלות ותשובות

ב-1 בדצמבר 2022 עדכן סגל הרשות לניירות ערך את הבהרה לעמדה משפטית מספר 105-23 בדבר פרמטרים לבחינת מהותיות הערכות שווי (להלן – “העמדה”): שאלות ותשובות (העדכון). העדכון מתייחס להרחבה במספר שאלות ותשובות הכוללות הבהרות שמטרתם לסייע בבחינת מהותיות הערכת שווי וזאת בהמשך לעמדה משפטית מספר 105-23 בדבר פרמטרים לבחינת מהותיות הערכות שווי של הרשות לניירות ערך מדצמבר 2010 (העמדה). לעדכון בפורמט של “עקוב אחר שינויים” ביחס לעדכון האחרון מחודש דצמבר 2018: לחצו כאן. יצוין כי ב-22 לינואר 2023 פרסמה הרשות לניירות ערך את העדכון בפורמט של “עקוב אחר שינויים” מחדש בכדי לשקף גם את העדכון לשאלה ותשובה מספר 17 אשר הושמט בתחילה בטעות.

העמדה קבעה מבחנים כמותיים ומבחנים איכותיים בכדי לסייע בבחינה האם הערכת שווי עונה להגדרה של הערכת שווי מהותית או להגדרה של הערכת שווי מהותית מאוד בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש”ל- 1970. עדכון זה עשוי להיות משמעותי בבחינה האם הערכת שווי עונה להגדרה של הערכת שווי מהותית או להגדרה של הערכת שווי מהותית מאוד.

העדכון משנה פרמטרים מסוימים באופן בו נדרש לחשב את מהותיות הערכת השווי לצורך בחינת עמידתה במבחן הכמותי וכן את הפרמטרים שיש לקחת בחשבון לצורך הבחינה האם הערכת השווי אכן עומדת בהגדרה של הערכת שווי מהותית גם מהבחינה האיכותית. כך למשל, העדכון משנה את הבחינה הכמותית הנדרשת לבחינת מהותיות הערכת שווי של יחידה מניבת מזומנים. בהתאם להוראות תקן חשבונאות בינלאומי 36 (IAS) ירידת ערך נכסים הערכת שווי של יחידה מניבת מזומנים נדרשת במקרים בהם לא ניתן לאמוד את הסכום בר ההשבה של הנכס הבודד, לרבות מוניטין. בהתאם לעדכון לצורך בחינת מהותיות הערכת השווי יילקח בחשבון הערך הפנקסני של נכסי היחידה מניבת המזומנים (למעט אלו שאינם בתחולת IAS 36) ביחס לסך נכסי התאגיד.

מנגד טרם העדכון, במצבים מסוימים, למשל כאשר המוניטין לא היווה נכס מהותי (או מהותי מאוד) מסך נכסי התאגיד, נדרש היה לבחון את מהותיות היחידה מניבת המזומנים לצורך בחינת הפן הכמותי של מהותיות הערכת השווי. בבחינה זו ניתן היה לקזז מנכסי היחידה את התחייבויותיה (למשל, ספקים, זכאים והתחייבויות בגין חכירה). לפיכך, הערכות שווי שבעבר לא עברו את הסף הכמותי להגדרתם כמהותיות או מהותיות מאוד צפויות לעבור סף כמותי זה כעת. כמובן שלגבי הערכות שווי אלו כמו גם לגבי כל הערכות השווי, נדרש לבחון האם הבחינה האיכותית, אשר השתנתה גם היא בפרמטרים מסוימים בעקבות העדכון, משנה את תוצאות המבחן הכמותי.  

שאלה ותשובה 17, אשר כאמור לעיל בגינה פורסם העדכון מחדש ב-22 לינואר 2023, מתייחסת לבחינת מהותיות הערכות שווי שמבוצעות במסגרת צירוף עסקים (עבודת PPA) שטופל בהתאם להוראות תקן דיווח כספי בינלאומי 3 (IFRS 3) צירופי עסקים ומבהירה כי בחינת המהותיות של הערכת השווי סופית תבוצע ביחס למספרי התקופה השוטפת במועד הערכת השווי הסופית (הערכת שווי לאחר הכרה בסכומים באופן ארעי, במידה והייתה הכרה כזאת בהתאם להוראות IFRS 3), וזאת חלף בחינת המהותיות של הערכת השווי סופית ביחס למספרי ההשוואה הרלוונטיים במועד צירוף העסקים כפי שנקבע טרם העדכון האחרון.

 


עדכון עמדה משפטית מספר 103-37: צירוף דוח אירועים וכתבי הסכמה למסמכי הצעה

במהלך חודש יולי 2022 פרסם סגל הרשות לניירות ערך עדכון לעמדה משפטית מספר 103-37: צירוף דוח אירועים וכתבי הסכמה למסמכי הצעה (העדכון). מידע אודות העדכון הובא בפניכם בפרק השלישי של הניוזלטר לסיכום הרבעון השני של שנת 2022: לחצו כאן.


תיקון תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש”ל-1970 לעניין המידע הכספי הנפרד (“דוח סולו”)

ביוני 2022 פורסם ברשומות התיקון לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש”ל-1970 לעניין המידע הכספי הנפרד (התיקון). התיקון שינה את המדרג בהתייחס לחובה החלה על תאגידים מדווחים לפרסום מידע כספי נפרד (דוח סולו). התיקון נכנס לתוקף באופן מיידי ולפיכך יש לבחון את השפעתו על כל חברה החל מהדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים ביניים ליום 30 ביוני 2022. הרחבה לעניין ההוראות וההשלכות האפשריות השונות של התיקון הובאה בפניכם בפרק הראשון של הניוזלטר לסיכום הרבעון השני של שנת 2022: לחצו כאן.

 

ממצאים בקשר עם הערכות שווי נדל”ן והערכות שווי פעילות: ליקויים וכשלים שנמצאו במסגרת בדיקת סגל רשות ניירות ערךיוני 2022

ביוני 2022 פרסם סגל הרשות את הפרסום: ממצאים בקשר עם הערכות שווי נדל”ן והערכות שווי פעילות: ליקויים וכשלים שנמצאו במסגרת בדיקת סגל רשות ניירות ערך (הפרסום). מידע אודות הפרסום הובא בפניכם בפרק השלישי של הניוזלטר לסיכום הרבעון השני של שנת 2022: לחצו כאן.


דוח ריכוז ממצאים בנושא הכרה בהכנסה בהתאם ל-IFRS 15

בפברואר 2022 פרסמה מחלקת ביקורת והערכה של הרשות לניירות ערך בשיתוף עם מחלקת תאגידים ברשות (סגל הרשות) את דוח ריכוז הממצאים בנושא הכרה בהכנסה בהתאם להוראות תקן דיווח כספי בינלאומי (IFRS) 15 לתאגידים בתחום הנדל”ן היזמי וקבלנות הביצוע (הדוח). מידע אודות הדוח הובא בפניכם במסגרת הפרק השלישי של הניוזלטר לסיכום הרבעון הראשון של שנת 2022: לחצו כאן.


3. פרסומים, החלטות ואירועים נוספים ברשות לניירות ערך שבחרנו להביא לתשומת ליבכם

קריטריונים לאישור דיווח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית בהתאם למתכונת הקבועה בדין אחר

בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך, דוחות תקופתיים ומיידיים, התש”ל-1970 (התקנות) בהקשר לאפקטיביות הבקרות הפנימיות על הדיווח הכספי (ISOX) , יושב ראש הרשות לניירות ערך רשאי להורות כי הדיווח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית של תאגיד יהיה במתכונת הקבועה בדין אחר או הסדר אחר, וזאת בהתאם לתנאים שנקבעו בתקנות. ב-11 בדצמבר 2022 פרסמה הרשות מסמך קריטריונים לאישור דיווח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית בהתאם למתכונת הקבועה בדין אחר (המסמך). במסמך מבהירה הרשות את התנאים בהם יישום הוראות סעיף 404 לחוק הפדרלי של ארצות הברית 2002 of Act Sarbanes-Oxley (SOX) יהווה הסדר אחר מתאים חלף עמידה בהוראות ISOX. הרשות מבהירה כי מטרת המסמך להגביר את הוודאות באשר לנסיבות בהן יושב ראש הרשות יאשר הסדר אחר אך אין הוא מייתר את הגשת הבקשה ליושב ראש הרשות לאישור ההסדר האחר.


הצעה להוספת עבירות נלוות ב”עבירת ניירות ערך” שבחוק ניירות ערך, התשכ”ח – 1968

בדצמבר 2022 פרסמה הרשות לניירות ערך הצעה לתיקון חוק ניירות ערך, התשכ”ח – 1968 (ההצעה). מטרת ההצעה להרחיב את המונח “עבירות ניירות ערך” אשר מוגדר בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ”ח – 1968 (החוק), ולפיכך להרחיב את טווח העבירות שבסמכות הרשות לניירות הערך לחקור. המועד האחרון לקבלת הערות הציבור להצעה נקבע ל-19 בינואר 2023 ולכן הסתיים.  


הצעה לתיקוני תקנות בעניין גיוון בדירקטוריונים של תאגידים מדווחים, קרנות נאמנות וחברות ניהול תיקים גדולות

בנובמבר 2022 פרסם סגל הרשות לניירות ערך הצעה לתיקוני תקנות בעניין גיוון בדירקטוריונים של תאגידים מדווחים, קרנות נאמנות וחברות ניהול תיקים גדולות (ההצעה). בהתאם להצעה מוצע לקבוע חובת גילוי לתאגידים מדווחים, למנהלי קרנות נאמנות ולחברות ניהול תיקים גדולות בנוגע לגיוון מגדרי בדירקטוריון וכן לגבי מדיניות בעניין גיוון הון אנושי. המועד האחרון לקבלת הערות הציבור להצעה נקבע ל-28 בדצמבר 2022 ולפיכך הסתיים.


עמדות סגל הרשות בנושאים משפטיים – שאלות ותשובות, פניות מקדמיות ועמדות סגל

סגל הרשות מפרסם מעת לעת פרסומים בנושאים משפטיים שונים. להלן עמדות סגל, פניות מקדמיות ושאלות ותשובות אשר משקפות את החלטות ועמדות סגל הרשות לניירות ערך בנושאים שונים ואשר פורסמו במהלך שנת 2022 ועד לפרסום ניוזלטר זה. באתר הרשות לניירות ערך ניתן למצוא פרסומים נוספים בנושאים משפטיים הקשורים לדיווח תאגידי. פרסומים אלו מתעדכנים מעת לעת על ידי סגל הרשות.

במהלך חודש ינואר 2023 פרסם סגל הרשות מספר שאלות ותשובות אשר עוסקות בנושאים הבאים:

כמו כן, במהלך חודש אוגוסט 2022 פרסם סגל הרשות מספר שאלות ותשובות אשר עוסקות בנושאים הבאים:

 • בעלי שליטה, בעלי עניין ובעלי מניות – השאלה והתשובה דנות בדיווחים המיידיים הנדרשים ביחס לעסקאות עם בעלי עניין בחברות ממשלתיות.
 • דוחות תקופתיים ורבעוניים ודוח דירקטוריון – השאלה והתשובה מתייחסות, בין היתר, להנחות שתאגיד נדרש לפרט בהתאם לתקנה 8ב(ט)(7) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש”ל-1970 ובגילויים הנדרשים ביחס לשמאות מהותית של נכסי נדל”ן. 
 • תשקיפים – השאלה והתשובה דנות בתקופה הנדרשת לתיאור של פעילות התאגיד ועסקיו בפרק תיאור עסקי התאגיד וזאת בהתאם להוראות בפרט 1(א1) לתוספת הראשונה לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף – מבנה וצורה),  התשכ”ט- 1969.

במהלך חודש יולי 2022 פרסמה הרשות לניירות ערך, במסגרת עמדות סגל הרשות בנושאים משפטיים, פניות מקדמיות אשר מתייחסות לנושאי משרה וממשל תאגידי וכן לתשקיפים, הצעה לציבור.

במהלך חודש יוני 2022 פרסמה הרשות לניירות ערך מספר עמדות סגל של הרשות לניירות ערך בנושאים משפטיים אשר הוגשו לבתי המשפט. לעמדות הסגל ולפסקי הדין הרלוונטיים: לחצו כאן.

במהלך חודש מרץ 2022 פורסמו על ידי סגל הרשות שאלות ותשובות בהתייחס לנושאי משרה וממשל תאגידי וכן בהתייחס לדיווחים מיידיים ומערכת מגנא וכן עודכנה שאלה ותשובה מספר 9 בעמדה משפטית 104-18: מתכונת הדיווח של תאגיד קטן פטור אשר דנה בפרסום מידע כספי באופן וולונטרי על ידי תאגיד קטן פטור.

לכלל עמדות סגל הרשות בנושאים משפטיים: לחצו כאן.

כמו כן, ביולי 2022 פרסמה הרשות לניירות ערך את שאלה ותשובה משפטית 105-31 – הגילוי הנדרש על הסיכונים בתחום האשראי החוץ בנקאי (לשו”ת: לחצו כאן). במקביל לפרסום השו”ת פרסם סגל הרשות גם את הודעת סגל הרשות – גילוי על סיכונים בתחום האשראי החוץ-בנקאי (ההודעה). ההודעה והשו”ת מתייחסות לגילויים להן נדרשות חברות אשר פועלות בסקטור האשראי החוץ-בנקאי. מידע אודות ההודעה והשו”ת הובא בפניכם בפרק השלישי של הניוזלטר לסיכום הרבעון השני של שנת 2022: לחצו כאן.


עדכון החלטת מליאה בתחום תאגידים מספר 2013-2: עניינים שיש לציינם על גבי עטיפות תשקיפים של חברות ושותפויות

במהלך חודש יוני 2022 עדכנה הרשות לניירות ערך את החלטת מליאה בתחום תאגידים מספר 2013-2: עניינים שיש לציינם על גבי עטיפות תשקיפים של חברות ושותפויות (ההחלטה). במסגרת ההחלטה התווספו לעניינים שיש לציינם על גבי עטיפת התשקיף, בין היתר, התייחסות לעובדה שהחלה חקירה בעבירה כלכלית או שהחל בירור מנהלי של הרשות לניירות ערך כנגד התאגיד, בעלי השליטה בתאגיד ונושאי משרה בכירה בו.


פרסומים נוספים של הרשות לניירות ערך שבחרנו להביא לתשומת ליבכם בניוזלטר לרבעון הראשון של שנת 2022

להלן פרסומים, החלטות ואירועים נוספים ברשות לניירות ערך אשר פורסמו בתחילת שנת 2022 ולכן הובאו בפניכם במסגרת הפרק השלישי של הניוזלטר לרבעון הראשון של שנת 2022:

 • עמדה משפטית מספר 101-26: הגילוי הנדרש במסגרת דוח זימון אסיפה שעל סדר יומה מינוי רואה חשבון מבקר
 • עמדת סגל משפטית מספר 103-45: דוח ריכוז ממצאים בנושא הצעה לציבור של ניירות ערך
 • פרסום מדריך תהליך הנפקה ראשונה בישראל
 • טיוטת תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים)(תיקון), התשפ”ב-2022 – דוח “סולו”
 • תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים)(תיקון), התשפ”ב-2021 – תיקון התוספת השביעית

למידע נוסף אודות פרסומים אלו: לחצו כאן.

 

ליצירת קשר עם המומיחם שלנו >> 


פרסום זה נועד למסירת מידע כללי בלבד ואין לראות בו משום ייעוץ או חוות דעת כלשהי. במקרה של סתירה בין האמור בפרסום זה לבין האמור בהוראות החוק ו/או חקיקת משנה, בפרסומי רשות ניירות ערך, בתקינה חשבונאית וכיו”ב, נוסח אחרונים גובר[ad_2]
2023-02-09 22:37:43

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *