[ad_1]


להלן עדכוני המחלקה המקצועית אודות תקנים חדשים, הצעות לתקנים חדשים, החלטות סדר יום ונושאים קשורים נוספים בתקינה החשבונאית הבינלאומית אשר פורסמו במהלך שנת 2022 ועד למועד פרסום ניוזלטר זה ואשר עשויים להיות רלוונטיים ללקוחותינו בעת עריכת הדוחות הכספיים השנתיים ליום 31 בדצמבר 2022.  

1. תקנים חדשים בתקינה החשבונאית הבינלאומית שפורסמו במהלך שנת 2022

עדכון לתיקון לתקן חשבונאות בינלאומי 1 הצגת דוחות כספיים – סיווג התחייבויות כשוטפות או כלא שוטפות והתחייבויות לא שוטפות עם אמות מידה פיננסיות

בינואר 2020 פרסמה המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) תיקון צר היקף לתקן חשבונאות בינלאומי 1 (IAS) הצגת דוחות כספיים – סיווג התחייבויות כשוטפות או כלא-שוטפות (התיקון).  

מטרת התיקון הייתה להבהיר, בין היתר, את הדרישות הקיימות לסיווג התחייבות כהתחייבות שוטפת או כהתחייבות לא שוטפת במאזן. התיקון דן בייחוד במצבים בהם קיימת אי ודאות באשר למועד יישוב ההתחייבות ובמצבים בהם ייתכן שההתחייבות תיושב בדרך של הנפקת הון. התיקון מבהיר ומשנה גם את הוראות סעיף 69(ד) ל-IAS 1 אשר דן במצבים בהם התחייבות מוצגת כהתחייבות שוטפת, מאחר ולישות אין זכות בלתי מותנית לדחות את סילוקה למשך לפחות 12 חודשים לאחר תקופת הדיווח (לפרסום של BDO המסכם את התיקון ואת השלכותיו: לחצו כאן. להדרכה של רשת BDO אשר דנה בעיקרי התיקון והשלכותיו: לחצו כאן).

בעקבות שאלה שעלתה בפני הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי (ה-IFRIC) התברר שהתיקון להוראות סעיף 69(ד) ל-IAS 1, ובפרט התוספת בסעיף 72א לתיקון אשר קבעה כי “אם הזכות לדחות סילוק כפופה לכך שהישות תציית לתנאים מוגדרים, הזכות קיימת בסוף תקופת הדיווח רק אם הישות מצייתת לתנאים אלה בסוף תקופת הדיווח” עשויים להביא לסיווג לא נאות של התחייבויות לא שוטפות להן אמות מידה. למשל, למצב בו ישות עשויה להידרש לסווג התחייבות לא שוטפת כהתחייבות שוטפת וזאת למרות שעל פי תנאי ההלוואה היא אינה נדרשת לעמוד באמות מידה כלשהן בסוף תקופת הדיווח (להחלטה הטנטטיבית של ה-IFRIC בנושא מדצמבר 2020: לחצו כאן).

לאור השלכות אלו החלה ה-IASB לדון בנושא (מידע בדבר דיונים אלו הובא בפניכם במסגרת הניוזלטרים לסיכום הרבעון השני והשלישי של שנת 2022. לפרסומים אלו לחצו: כאן וכאן). כפועל יוצא של דיוניה, פרסמה ה-IASB ב-31 באוקטובר 2022 עדכון לתיקון IAS 1 סיווג התחייבויות כשוטפות או כלא שוטפות והתחייבויות לא שוטפות עם אמות מידה פיננסיות (העדכון).

העדכון אינו מבטל או מחליף את התיקון ל-IAS 1 האמור לעיל היות וחלק מהתיקונים שבוצעו שם לא השתנו. עם זאת העדכון מתייחס למקרים בהם לישות יש זכות לדחות סילוק של התחייבות לפחות 12 חודשים לאחר תאריך הדיווח, וזכות זו כפופה לעמידה באמות מידה (קובננטים) לאחר תאריך הדיווח. בהתאם לעדכון, אותם תנאים לא ישפיעו על הבחינה האם הזכות לדחות את סילוק ההתחייבות קיימת בתום תקופת הדיווח (תאריך הדיווח). בחינה אשר נדרשת לצורך סיווג ההתחייבות כשוטפת או לא שוטפת. בנוסף העדכון כולל הוראות גילוי ייחודיות למצבים בהם זכות הישות לדחות סילוק של התחייבות לפחות 12 חודשים לאחר תאריך הדיווח כפופה לעמידה באמות מידה לאחר תאריך הדיווח. לאתר ה-IASB אשר מספק מידע אודות העדכון: לחצו כאן.

בעקבות העדכון ותיקון ל- IAS 1 נקבע בין היתר כי:

 • הזכות לדחות את סילוק ההתחייבות למשך לפחות 12 חודש לאחר תקופת הדיווח צריכה להיות קיימת בסוף תקופת הדיווח. זכותה של החברה לדחות את סילוק ההתחייבות הנובעת מהסדר הלוואה, למשך לפחות 12 חודש לאחר תקופת הדיווח, עשויה להיות כפופה לכך שהחברה תעמוד באמות המידה. אמות מידה כאלה:

  • ישפיעו על השאלה האם זכות זו קיימת בסוף תקופת הדיווח, אם החברה נדרשת לעמוד באמות המידה הפיננסיות בתום תקופת הדיווח או לפניה, גם אם העמידה נבחנת לאחר תקופת הדיווח.
  • לא ישפיעו על השאלה האם זכות זו קיימת בסוף תקופת הדיווח, אם החברה נדרשת לעמוד באמות המידה הפיננסיות רק לאחר תקופת הדיווח.

 • קריטריון הסיווג הנובע מקיומה של זכות לדחות סילוק למשך לפחות 12 חודש לאחר תקופת הדיווח  אינו מושפע מכוונות ההנהלה או ציפיותיה למימוש הזכות או מהסילוק של ההתחייבות בפועל במהלך 12 חודש שלאחר תאריך הדיווח.
 • “סילוק” לצורכי הסיווג של התחייבויות כשוטפות או לא שוטפות מתייחס להעברה לצד שכנגד שתוצאתה ביטול של ההתחייבות שכולל העברה של מזומן או של משאבים כלכליים אחרים כגון סחורות או שירותים, או של מכשירים הוניים, אלא אם מדובר בהתחייבות להעביר מכשירים הוניים הנובעת מאופציה להמרת חוב בהון, אשר מסווגת כמכשיר הוני ומוכרת בנפרד מההתחייבות כרכיב הון של  מכשיר פיננסי מורכב.
 • נוספו הוראות גילוי המתייחסות לסילוק לאחר תקופת הדיווח של התחייבויות המסווגות כלא שוטפות, וכן למידע שיאפשר למשתמשים בדוחות הכספיים להבין את הסיכון שהתחייבויות – הנובעות מהסדרי הלוואות המסווגות כלא שוטפות, כאשר זכות החברה לדחות סילוק של התחייבויות אלה כפופה לעמידה באמות מידה במהלך 12 חודשים לאחר תקופת הדיווח – תהינה ניתנות לפירעון במהלך אותה תקופה.

בהתאם להוראות המעבר של העדכון, יישום לראשונה הן של העדכון והן של התיקון המקורי משנת 2020 נקבע לתקופות השנתיות המתחילות מיום 1 בינואר 2024 או לאחר מכן. באופן זה תהה הלימה בין הכניסה לתוקף של העדכון לכניסה לתוקף של התיקון.  אימוץ מוקדם אפשרי.

בשל ההשלכות האפשריות של דיוני ה-IASB וה-IFRIC בנושא התיקון והעדכון על לקוחותינו, רשת BDO עקבה מקרוב אחר ההתפתחויות בנושא הן באמצעות פרסום מכתבי תגובה ל-IASB ול-IFRIC והן באמצעות פרסום הדרכות וספרות מקצועית אודות ההתפתחויות בתחום. הפרסום האחרון של רשת BDO בנושא, IFRB 2022/07 -IASB issues amendments to IAS 1 – Non-current liabilities with covenants מחודש נובמבר 2022, סוקר את הגורמים אשר הביאו לפרסום העדכון ומבהיר את השלכות האפשריות הנובעות ממנו. הפרסום מלווה במספר דוגמאות ממחישות.

בדוחות הכספיים של שנת 2022 נדרש לפרט את ההשפעות הספציפיות העיקריות (לרבות ההשפעות הכמותיות הצפויות) בדוחות הכספיים בעקבות יישום התיקון. במידה וחברה עדיין בוחנת את ההשפעה האפשרית של התיקון על הדוחות הכספיים, אולם בשלב זה אין ביכולתה להעריך השפעה כאמור, נדרש לציין זאת.

בביאור תקנים חדשים בתקופה שלפני יישומם (ביאור 2.48.1) בדוחות הכספיים השנתיים לדוגמה לשנת 2022 ניתן למצוא גילוי לדוגמה להשפעה אפשרית של התיקון על הדיווח הכספי.


תקן דיווח כספי בינלאומי 16 חכירות – התחייבות חכירה במכירה וחכירה בחזרה – תיקון צר היקף   

בספטמבר 2022 פרסמה המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) תיקון צר היקף לתקן דיווח כספי בינלאומי 16 (IFRS) חכירות (התיקון). התיקון דן בטיפול החשבונאי לאחר מועד ההכרה לראשונה בעסקאות של מכירה וחכירה בחזרה שהינן בתחולת IFRS 16. התיקון מבהיר בין היתר כי בעת מדידה עוקבת של ההתחייבות לחכירה על המוכר-חוכר לקבוע את תשלומי החכירה (או את תשלומי החכירה המעודכנים) כך שלא יוכר רווח או הפסד בשל זכות השימוש אשר נותרה בידו במסגרת העסקה. התיקון עשוי להשפיע בעיקר על מוכרים-חוכרים להם תשלומי חכירה משתנים שאינם תלויים במדד או בשיעור הריבית (למשל, במקרה של תשלומי חכירה אשר מותנים בשיעור ההכנסה אשר תנבע מזכות השימוש). הדוגמה אשר נוספה לתיקון מדגימה שתי גישות אפשריות ליישום כלל זה.   

לפרסום של רשת BDO אשר מבהיר את הסיבות לתיקון ואת השלכותיו האפשריות, בצירוף דוגמאות להמחשה: לחצו כאן.

התיקון ייושם החל מהתקופות השנתיות המתחילות מיום 1 בינואר 2024 או לאחר מכן באופן רטרוספקטיבי. יישום מוקדם אפשרי.

בדוחות הכספיים של שנת 2022 נדרש לפרט את ההשפעות הספציפיות העיקריות (לרבות ההשפעות הכמותיות הצפויות) בדוחות הכספיים בעקבות יישום התיקון. במידה וחברה עדיין בוחנת את ההשפעה האפשרית של התיקון על הדוחות הכספיים, אולם בשלב זה אין ביכולתה להעריך השפעה כאמור, נדרש לציין זאת.

בביאור תקנים חדשים בתקופה שלפני יישומם (ביאור 2.48.1) בדוחות הכספיים השנתיים לדוגמה לשנת 2022 של משרדנו ניתן למצוא גילוי לדוגמה להשפעה אפשרית של התיקון על הדיווח הכספי.


2. הצעות חדשות לתקנים בתקינה החשבונאית הבינלאומית שפורסמו במהלך שנת 2022

הצעה לתיקון מואץ וצר היקף לתקן חשבונאות בינלאומי 12 מסים על ההכנסה לאור המלצות ה-OECD לחקיקת מס מינימלית גלובלית

בינואר 2023 פרסמה המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) הצעה לתיקון צר היקף לתקן חשבונאות בינלאומי 12 (IAS) מסים על ההכנסה – International Tax Reform-Pillar Two Model Rules (ההצעה). ההצעה פורסמה לאור המלצות ה-OECD (The Organization for Economic Co-operation and Development) מדצמבר 2021 וממרץ 2022 לחקיקת מס מינימלית גלובלית. מידע אודות ההמלצות וההצעה הובא בפניכם במסגרת הפרק הראשון של ניוזלטר זה. לפרסום של רשת BDO אשר סוקר את עיקרי ההצעה לרבות דוגמאות ממחישות: לחץ כאן.


3. החלטות סדר יום של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי (IFRS IC)

החלטות סדר יום של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי (IFRS IC) שאושרו לאחרונה

החלטות סדר יום (Agenda Decisions) אשר התקבלו בוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי (ה-IFRIC) במהלך שנת 2022 ושלא עלתה כנגדן התנגדות על ידי המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) התייחסו לסוגיות הבאות:

החלטות סדר יום אשר הובאו בפניכם במסגרת הניוזלטר לרבעון השלישי של שנת 2022:

 • הטיפול של מחכיר בוויתורים על תשלומי חכירה תפעולית – תקן דיווח כספי בינלאומי 16 (IFRS) חכירות ותקן דיווח כספי בינלאומי 9 (IFRS) מכשירים פיננסיים

  במרץ 2022 הוועדה דנה בנסיבות המקרה אשר הובא בפניה, אשר בהתאם לו מחכיר חתם עם חוכר על הסכם לוויתור על דמי חכירה. החכירה נרשמה בספריו כחכירה תפעולית. הוויתור בהסכם מתייחס הן לתשלומי חכירה “עתידיים” והן לתשלומי חכירה שהמחכיר היה זכאי להם חוזית במועד החתימה על הסכם הוויתור, אך טרם שולמו בפועל. בגין תשלומי החכירה שהמחכיר היה זכאי להם חוזית, המחכיר הכיר בדוחותיו הכספיים בנכס חייבים ויישם את הוראות IFRS 9 להכרה בהפסדי אשראי חזויים.

  הוועדה דנה באופן בו יש ליישם את הוראות IFRS 9 להכרה בהפסדי אשראי חזויים בנסיבות המקרה, וקבעה בין היתר כי במדידה של הפסדי אשראי חזויים יש להתחשב גם בצפיות המחכיר לעניין ויתורים עתידיים בדמי החכירה.

  בנוסף קבעה הוועדה כי מאחר ובמועד החתימה על הסכם הוויתור, פקעו הזכויות החוזיות של המחכיר לתזרימי מזומנים מהנכס הפיננסי הנובע מהחכירה (נכס החייבים), על המחכיר במועד זה לגרוע את הנכס הפיננסי חייבים ואת ההפרשה להפסד צפוי המיוחסת אליו, ולהכיר בכל פער שנוצר במועד זה כהפסד בדוח על הרווח והפסד.

  כמו כן, בהתאם להחלטת הוועדה בגין תשלומי החכירה “העתידיים”, שבמועד החתימה על הסכם הוויתור טרם הגיע מועד פירעונם, נדרש ליישם את הוראות IFRS 16 בהתייחס לתיקוני חכירה. אולם בהקשר זה הוועדה הבהירה כי אין לראות בחייבים, אשר נגרעו בהתאם להוראות IFRS 9 כאמור לעיל, חלק מתשלומי החכירה עבור החכירה החדשה אשר נובעת מיישום הוראות IFRS 16 לתיקון חוזה.

  להחלטת הוועדה ניתן תוקף באוקטובר 2022. להחלטה: לחצו כאן. ההחלטה שולבה ב- IFRS FAQs– דף השאלות והתשובות של רשת BDO בתקינה בינלאומית: לחצו כאן.    

  לאור החלטת הוועדה פרסמה הרשות לניירות ערך בינואר 2023 עדכון לעמדת סגל חשבונאית 19-3: הטיפול החשבונאי בנוגע לוויתורים בדמי שכירות המיוחסים לתקופת משבר הקורונה (העדכון). מידע אודות העדכון הובא בפניכם בפרק השלישי של ניוזלטר זה.

  בדוחות הכספיים השנתיים לדוגמה של משרדנו, ביאור המדיניות החשבונאית (ביאור 2.26.3.3 בדוחות הכספיים השנתיים לדוגמה) עודכן בהתאם.

   

 • הטיפול החשבונאי בכתבי התחייבות בעת רכישה של SPAC

  SPAC (Special Purpose Acquisition Company) הינה חברת רכישה למטרה מיוחדת. בנסיבות המקרה, אשר הובא בפני הוועדה, ה-SPAC הונפקה לציבור. כחלק מהליך ההנפקה, ה-SPAC הנפיקה כתבי התחייבות (למייסדים ולציבור). כמו כן, ל-SPAC יתרת מזומנים אשר נובעת מההנפקה. בנסיבות המקרה, ה-SPAC נרכשת וזאת במטרה לאפשר רישום בבורסה של הישות הרוכשת ושליטה שלה במזומן שבבעלות ה-SPAC. מכשיריה ההוניים וכתבי ההתחייבות של ה-SPAC מוחלפים במכשירים של הישות הרוכשת את ה- SPAC במסגרת עסקת הרכישה.

  הוועדה דנה בהשלכות החשבונאיות השונות הנובעות מעסקת הרכישה ומההחלפה של כתבי ההתחייבות של ה-SPAC. להחלטת הוועדה ניתן תוקף באוקטובר 2022. להחלטה: לחצו כאן. ההחלטה שולבה ב- IFRS FAQs– דף השאלות והתשובות של רשת BDO בתקינה בינלאומית: לחצו כאן.        

   

 • ההשפעות של שינויים בשערי החליפין על קבוצה של חוזי ביטוח בעלי הרכב מטבעות מגוון בהתאם לתקן דיווח כספי בינלאומי 17 חוזי ביטוח ולתקן חשבונאות בינלאומי 21 השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ

  הוועדה דנה בנסיבות המקרה אשר נדון בפניה, בישות אשר לה חוזי ביטוח אשר תזרימי המזומנים שלהם נובעים ממספר מטבעות וזאת בהתאם להוראות IFRS 17 ו-IAS 21. להחלטת הוועדה ניתן תוקף באוקטובר 2022. להחלטה: לחצו כאן. ההחלטה שולבה ב- IFRS FAQs– דף השאלות והתשובות של רשת BDO בתקינה בינלאומית: לחצו כאן

  האם סנקציות לעידוד הפחתת פליטת פחמן של כלי רכב מהווים התחייבות בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 37 (IAS)  הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים

  הוועדה דנה בנסיבות המקרה אשר הובא בפניה, אשר בהתאם לו הממשלה נוקטת באמצעים שונים (חיוביים ושליליים) בכדי לעודד ישויות לייצר ולייבא כלי רכב שפליטת הפחמן שלהן נמוכה. בנסיבות המקרה המתואר, הסנקציות שיחולו על ישות שלא עמדה ביעד, אינם כוללים קנסות או זרימת משאבים ישירה אחרת של הטבות כלכליות. חלף זאת, במקרים כאמור, הממשלה נוקטת באמצעים שליליים שונים כמו הטלת מגבלות על הפעילות העתידית של הישות בשוק במידה והיא לא תעמוד ביעד שהוגדר בהמשך.

  הוועדה דנה בשאלה האם הסנקציות והאמצעים השליליים שיחולו על ישות שלא עמדה ביעד עולים לכדי התחייבות בהתאם להוראות IAS 37. הוועדה בחנה לצורך הניתוח את הוראות IAS 37 לעניין הגדרת מחויבות, אך לא דנה באופן המדידה של המחויבות ככל ומדידה כאמור נדרשת. להחלטת הוועדה ניתן תוקף ביולי 2022. להחלטה: לחצו כאן. ההחלטה שולבה ב- IFRS FAQs– דף השאלות והתשובות של רשת BDO בתקינה בינלאומית: לחצו כאן

   

 • סווג מניות לציבור שמנפיקה SPAC כהון או כהתחייבות בהתאם לתקן חשבונאות 32 מכשירים פיננסיים: הצגה

  ה-SPAC (חברת רכישה למטרה מיוחדת) הוקמה לצורך רכישת ישות שטרם הוגדרה ולצורך כך הנפיקה מניות לציבור. בנסיבות המקרה אשר הובא בפניה, בעלי המניות שהונפקו לציבור זכאים להחזר בגין השקעתם, בהתקיים תנאים מסוימים (אי רכישת ישות מטרה בפרק זמן שהוגדר או החלטה על רכישת ישות מטרה מסוימת). זאת בעוד שכלל בעלי המניות ב-SPAC רשאים להאריך את אורך חיי ה-SPAC כל עוד לא נרכשה ישות מטרה. זכות זו, להאריך את חיי ה-SPAC, עשויה למנוע את החזר ההשקעה למחזיקים במניות שהונפקו לציבור.

  הוועדה נדרשה לשאלה האם בנסיבות המקרה, זכות בעלי מניות ה-SPAC להאריך את חיי החברה, מהווה זכות בלתי מותנית של ה-SPAC להימנע מתשלום למחזיקים במניות הציבור בהתאם להוראות IAS 32, ולכן מאפשרת סיווג מניות אלו כהון חלף סיווגם כהתחייבות.

  הוועדה הבהירה שהיא אינה דנה בנסיבות המקרה שהובא בפניה. זאת מאחר ומדובר בנושא רחב אשר יידון במסגרת הפרויקט שמתנהל כעת ב-IASB לבחינת הטיפול במכשירים פיננסיים בעלי מאפיינים של הון (FICE). בנוסף ציינה הוועדה כי חשוב לספק בביאורים לדוחות הכספיים של ה-SPAC גילוי מתאים לאופן הסיווג של המניות שהונפקו לציבור כהון או כהתחייבות. להחלטת הוועדה ניתן תוקף ביולי 2022. להחלטה: לחצו כאן.  ההחלטה שולבה ב- IFRS FAQs– דף השאלות והתשובות של רשת BDO בתקינה בינלאומית: לחצו כאן

   

 • העברת כיסוי ביטוחי במסגרת קבוצה של חוזי קצבה בהתאם לתקן דיווח כספי בינלאומי 17 חוזי ביטוח

  הוועדה דנה בנסיבות המקרה אשר נדון בפניה, אשר מתייחס לאופן הטיפול בחוזי קצבה בהתאם להוראות IFRS 17. להחלטת הוועדה ניתן תוקף ביולי 2022. להחלטה: לחצו כאן.  ההחלטה שולבה ב- IFRS FAQs– דף השאלות והתשובות של רשת BDO בתקינה בינלאומית: לחצו כאן

החלטות סדר יום אשר הובאו בפניכם במסגרת הניוזלטר לרבעון השני של שנת 2022:

 • שיווק תוכנה – הבחנה בין ספק עיקרי לסוכן בהתאם להוראות תקן דיווח כספי בינלאומי 15

  הוועדה דנה בקריטריונים להבחנה בין ספק עיקרי לסוכן בהתאם להוראות תקן דיווח כספי בינלאומי 15 (IFRS) הכנסות מחוזים עם לקוחות. הוועדה הבהירה את האופן בו נדרש ליישם את הוראות IFRS 15 לצורך ההבחנה בין ספק עיקרי לסוכן, בהקשר של פרטי המקרה אשר נדון בפניה ואשר התייחס לשיווק תוכנה. להחלטת הוועדה ניתן תוקף במאי 2022. ההחלטה שולבה ב- IFRS FAQs– דף השאלות והתשובות של רשת BDO בתקינה בינלאומית. להחלטה: לחצו כאן

החלטות סדר יום אשר הובאו בפניכם במסגרת הניוזלטר לרבעון הראשון של שנת 2022:

 • עסקאות של גופים בנקאיים עם ה-TLTROs (targeted longer-term refinancing operations)

  הוועדה דנה בטיפול החשבונאי בעסקאות של גופים בנקאיים עם ה-TLTROs (targeted longer-term refinancing operations), לרבות האם הלוואות שהוענקו לגוף בנקאי מ-TLTROs בריבית שהינה נמוכה מריבית שוק יטופלו תחת תקן דיווח כספי בינלאומי 9 מכשירים פיננסיים או לחילופין תחת תקן חשבונאות בינלאומי 20 הטיפול החשבונאי במענקים ממשלתיים וגילוי לגבי סיוע ממשלתי. להחלטת הוועדה ניתן תוקף במרץ 2022. ההחלטה שולבה ב- IFRS FAQs– דף השאלות והתשובות של רשת BDO בתקינה בינלאומית. להחלטה: לחצו כאן.

   
 • פיקדון לפי דרישה אשר השימוש בו מוגבל בשל חוזה עם צד שלישי  

  הוועדה דנה בשאלה האם יש לסווג פיקדון לפי דרישה אשר השימוש בו מוגבל בשל חוזה עם צד שלישי כמזומנים ושווי מזומנים בדוח על תזרימי המזומנים ובדוח על המצב הכספי וזאת לאור הוראות תקן חשבונאות בינלאומי 7 (IAS) דוח על תזרימי מזומנים בנושא. בהחלטתה קבעה הוועדה, בין היתר, שהגבלות על השימוש שמקורן בהתקשרות עם צד שלישי, אינן בהכרח פוגעות בסיווג הפיקדון כמזומן בהתאם ל-IAS 7, וזאת כל עוד ההגבלות אינן משנות את המהות של הפיקדון באופן שהוא אינו עונה עוד להגדרה של מזומנים ושווי מזומנים כפי שהיא עולה מ-IAS 7. בנוסף קבעה הוועדה שסיווג המזומן כנכס שוטף או כנכס לא שוטף יהיה בהתאם להוראות תקן חשבונאות בינלאומי 1 (IAS) הצגת דוחות כספיים. להחלטת הוועדה ניתן תוקף באפריל 2022. ההחלטה שולבה ב- IFRS FAQs– דף השאלות והתשובות של רשת BDO בתקינה בינלאומית. להחלטה: לחצו כאן.

  בעקבות החלטה זו פרסמה הרשות לניירות ערך בדצמבר 2023 את עמדת סגל חשבונאית מספר 99-9: הטיפול החשבונאי בנוגע למזומנים מוגבלים (העמדה). בעמדה בחן סגל הרשות את ההשלכות האפשריות של החלטה על אופן ההגדרה והסיווג של מזומנים שהופקדו בחשבונות לווי בנקאיים לליווי פיננסי של פרויקט לבנייה ובפיקדונות לשירות חוב (פיקדונות אלו מתייחסים למצבים בהם חברה התחייבה כלפי נושים להחזיק בחשבון סכום כסף אשר לא יפחת מסכום מסוים, אשר הנגזר מיתרת החוב של החברה כלפי הנושה וזאת בהתאם לנוסחה שהוגדרה בין הצדדים). מידע אודות העמדה הובא בפניכם בחלק השלישי של ניוזלטר זה אשר עוסק בפרסומי הרשות לניירות ערך.

  בדוחות הכספיים השנתיים לדוגמה לשנת 2022 של משרדנו, הדוח על המצב הכספי, ביאור המדיניות החשבונאית וביאור מזומנים ושווי מזומנים (ביאור 2.14 וביאור 3 בדוחות הכספיים השנתיים לדוגמה) עודכנו בהתאם.


המסמך השביעי לסיכום כלל החלטות סדר יום של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי

בנובמבר 2022 פורסם על ידי המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) המסמך השביעי בסדרה לסיכום כלל החלטות סדר יום של ה-IFRIC (הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי). מטרת הסדרה לאגד את כלל החלטות סדר יום של ה-IFRIC  (“החלטות הדחייה”) בהתאם לתקני IFRS אליהם הן מתייחסות. המסמך השביעי בסדרה מאגד את כלל ההחלטות שפורסמו על ידי ה-IFRIC במהלך התקופה שבין חודש מאי 2022 לחודש אוקטובר 2022 (למסמך).

כידוע, בעקבות עדכון של ה-Due Process Handbook, החל מחודש אוגוסט 2020, החלטות סדר יום של ה- IFRICמוגדרות כ”סופיות” רק לאחר שבדיון שהתקיים ב-IASB אודות ההחלטה לא עלתה התנגדות של ארבעה או יותר חברים ב-IASB להחלטה.

המסמך הראשון איגד את כלל החלטות ה-IFRIC במהלך התקופה שבין חודש ינואר 2019 ועד לחודש ספטמבר 2019.

המסמך השני איגד את כלל החלטות ה-IFRIC במהלך התקופה שבין חודש אוקטובר 2019 ועד לחודש מרץ 2020.

המסמך השלישי איגד את כלל החלטות ה-IFRIC במהלך התקופה שבין חודש אפריל 2020 לחודש ספטמבר 2020.

המסמך הרביעי איגד את כלל החלטות ה-IFRIC במהלך התקופה שבין חודש אוקטובר 2020 לחודש מרץ 2021.

המסמך החמישי איגד את כלל החלטות ה-IFRIC במהלך התקופה שבין חודש אפריל 2021 לחודש אוקטובר 2021.

המסמך השישי איגד את כלל החלטות ה-IFRIC במהלך התקופה שבין חודש נובמבר 2021 לחודש אפריל 2022.

לאתר ה-IASB אשר כולל את כלל החלטות סדר יום של ה-IFRIC מאורגנות לפי תקנים: לחצו כאן.

החלטות סדר יום של ה-IFRIC נכללות גם בדף השאלות והתשובות של רשת BDOBDO’s IFRS FAQs. למידע על החלטות אלו ולמידע מקצועי נוסף בתקינה החשבונאית הבינלאומית: לחצו כאן.


4. עדכונים והתפתחויות נוספים בתקינה הבינלאומית

הליך סקירה-לאחר-יישום של תקן דיווח כספי בינלאומי 9 מכשירים פיננסיים – הוראות מדידה וסיווג

סקירה-לאחר-יישום (Post-Implementation Review) היא תהליך שמטרתו להעריך אם תקן חשבונאות פועל כמתוכנן ומשיג את מטרותיו. הערכה כזו כוללת ניתוח ההשפעה של הוראות התקן על משקיעים, חברות ורואי-חשבון מבקרים. כמו כן, מטרת הליך הסקירה-לאחר-יישום הינה לסייע לחשוף תחומים בתקן שעשויים להוות אתגר וכתוצאה מכך להביא ליישום לא עקבי של דרישות התקן.

בחודש נובמבר 2022 סיימה המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) את תהליך הסקירה-לאחר-יישום של תקן דיווח כספי בינלאומי 9 (IFRS) מכשירים פיננסייםהוראות מדידה וסיווג. בדצמבר 2022 פרסמה ה-IASB מסמך אשר מסכם את ממצאיה בנושא (המסמך). מטרת חלק זה של הליך הסקירה-לאחר-יישום של IFRS 9 הייתה לבחון האם הוראות הסיווג והמדידה שנקבעו בו אכן משיגות את מטרותיו. המסמך כולל גם את תגובות הציבור לפנייה של ה-IASB בנושא מספטמבר 2021 (לפניה מספטמבר 2021: לחצו כאן).

הליך הסקירה-לאחר-יישום של IFRS 9הוראות מדידה וסיווג העלה מספר סוגיות אשר סווגו בהתאם לחשיבותן כבעלי חשיבות נמוכה, בינונית או גבוהה. סדר היום של ה-IASB הותאם בהתאם לחשיבות הסוגיות שהועלו, כאשר בסוגיות שה-IASB העריך כבעלי חשיבות גבוהה צפויה להתפרסם הצעה לתיקון צר היקף ל-IFRS 9 כבר ברבעון הראשון של שנת 2023. כמצוין בפרק הראשון של ניוזלטר זה, ההצעה צפויה לכלול גם התייחסות לטיפול החשבונאי בהעברות אלקטרוניות לצורך סילוק נכס או התחייבות פיננסית. להתקדמות ה-IASB בפרויקט לתיקון צר ההיקף הצפוי ל-IFRS 9 מתוך אתר ה-IASB: לחצו כאן.     

במקביל לפעילותה זו, ממשיכה ה-IASB בהליך הסקירה-לאחר-יישום של הוראות IFRS 9 בהקשר של ירידות ערך וחשבונאות גידור. בהתאם לסדר היום המתוכנן של ה-IASB מסמך להערות הציבור אשר מתייחס לטיפול החשבונאי של IFRS 9 בהקשר של ירידות ערך צפוי להתפרסם במהלך החציון הראשון של 2023. להתקדמות ה-IASB בהליך הסקירה-לאחר-יישום של הוראות IFRS 9 בהקשר של ירידות ערך: לחצו כאן. לפניית ה-IASB למחקרים אשר עוסקים בחשבונאות גידור ראו התייחסות להלן.  


בחינת יישום והשלכות חשבונאות גידור  

בדצמבר 2022 פנתה המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) בפנייה לציבור בבקשה למחקרים אשר מתייחסים ליישום של חשבונאות הגידור אשר נקבעה בתקן דיווח כספי בינלאומי 9 (IFRS) מכשירים פיננסיים (הפניה). הפניה מתייחסת גם להוראות הגילוי הרלוונטיות אשר נקבעו בתקן דיווח כספי בינלאומי 7 מכשירים פיננסיים: גילויים. ה-IASB מבקשת לבחון כל נושא חשוב או שנוי במחלוקת אשר קשור לנושא וכן שההוראות המתייחסות לחשבונאות גידור אכן משיגות את מטרותיהן המתוכננות ושיישומם אינו משית על עורכי הדוחות עלויות בלתי צפויות או סוגיות יישומיות. המועד האחרון להעברת המחקרים נקבע ל-1 לספטמבר 2023.

הפניה הינה חלק מהליך הסקירה-לאחר-יישום (Post-Implementation Review) הכולל שמבצעת ה-IASB ל-IFRS 9 וזאת במקביל לסיום הליך הסקירה-לאחר-יישום של הוראות המדידה והסיווג של IFRS 9, אשר כאמור לעיל הסתיים בדצמבר 2022 ולהליך הסקירה-לאחר-יישום לעניין ירידת ערך של נכסים פיננסיים אשר נמצע כעת בעיצומו. בהתאם לממצאים צפויה ה-IASB להחליט על המועד המדויק להתחלת הליך הסקירה-לאחר-יישום לחשבונאות גידור, אשר נכון להיום מתוכנן לחציון השני של שנת 2023.


סיכום פעילות ה-IASB וה-IFRIC בשנת 2022

בינואר 2023 פרסמה רשת BDO את החוזר IFRB 2023/01 31 December 2022 Year-end IFRS Update. בחוזר זה מסכמת רשת BDO ממעוף הציפור את כלל הפעילויות והפרויקטים השונים של המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (ה-IASB) ושל הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי (ה-IFRIC) אשר התנהלו במהלך שנת 2022. מהחוזר ניתן ללמוד על הפרויקטים השונים בהם עסקו ה-IASB וה-IFRIC במהלך השנה החולפת בחלוקה לפי סוגי הפרויקטים השונים (פרויקטים שעשויים להוביל לשינויי תקינה, פרויקטי מחקר של ה-IASB, פרויקטים מתמשכים של ה-IASB וכן פרויקטים נוספים).

החוזר כולל בנוסף סקירה קצרה של התקנים והשינויים הידועים נכון להיום בתקינה החשבונאית הבינלאומית, שנכנסו לתחולה בדוחות הכספיים השנתיים ליום 31 בדצמבר 2022 ושיכנסו לתחולה בדוחות הכספיים של השנים הבאות, וכן של החלטות “סדר יום” שקיבל ה-IFRIC במהלך השנה האחרונה.  

בנוסף ניתן למצוא בחוזר קישורים לפרסומים רלוונטיים של רשת BDO (חוזר, מאמר, ספר אלקטרוני או הדרכה אינטראקטיבית) אודות כל אחד מהתקנים, הפרויקטים והפעילויות בתקינה החשבונאית הבינלאומית שהתנהלו ב-IASB וב-IFRIC במהלך שנת 2022. 


תוכנית החומש של ה-IASB לשנים 2022-2026 

ביולי 2022 פרסמה המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) את תוכנית החומש שלה לשנים 2022-2026 (התוכנית). התוכנית כוללת את האסטרטגיה ואת סדר היום המתוכנן של ה-IASB לשנים הקרובות. לתמצית תוכנית החומש של ה-IASB, כפי שפורסמה על ידה: לחצו כאן. ה-IASB מעדכן את סדר היום שלו באופן שוטף ומתאים אותו להתפתחויות ולשינויים הנדרשים בתחום. לסדר היום של ה-IASB אשר מתעדכן באופן שוטף: לחצו כאן.     


דיווח תאגידי ודיווחי קיימות (דיווחי ESG)

המחלקה המקצועית הגלובלית (תקינה בינלאומית ודיווח תאגידי) של רשת  BDO סוקרת באופן שוטף את השינויים בתחום, את ההתקדמות של גופי התקינה הרגולטורים בפיתוח וביישום העתידי של תקני דיווח בנושא קיימות, ואת השפעתן האפשרית על הדיווח. סקירה של פרסומים אלו ניתן למצוא בפרק 4 של ניוזלטר זה, במאמר אשר מפרט את כלל הפרסומים והעדכונים של רשת BDO לשנת 2022 (למאמר: לחצו כאן).


פרסומים נוספים שהובאו בפניכם במסגרת הניוזלטרים הקודמים של שנת 2022

במסגרת הפרסומים אשר פורסמו מוקדם יותר במהלך שנת 2022, ולכן הובאו בפניכם במסגרת הניוזלטר לרבעון השני של שנת 2022, בחרנו להביא בפניכם את הפרסומים והעדכונים הבאים:

 • סיכום כנס ה- IFRS Foundation (הארגון הבינלאומי לתקינה בחשבונאות)  לשנת 2022. לסיכום הכנס: לחצו כאן
 • סיכום ממצאי החלק השני של הליך הסקירה-לאחר-יישום של תקן דיווח כספי בינלאומי 10 דוחות כספיים מאוחדים, תקן דיווח כספי בינלאומי 11 הסדרים משותפים ותקן דיווח כספי בינלאומי 12 גילוי של זכויות בישויות אחרות (המסמך). לאור הליך הסקירה-לאחר-יישום, ה-IASB הגיעה למסקנה שהתקנים פועלים כמתוכנן ומשיגים את מטרותיהן וכן שיישומם אינו מביא לעלויות בלתי צפויות. כמו כן, במסגרת הליך הסקירה-לאחר-יישום עלו מספר נושאים, שה-IASB העריכה כבעלי חשיבות נמוכה. לפיכך, המחקר בהם ימשיך בעתיד רק במידה וה-IASB תעריך שחשיבותם עלתה. הליך הסקירה-לאחר-יישום לא העלה נושאים בעלי חשיבות בינונית או גבוהה.

למידע נוסף אודות פרסומים אלו מתוך הניוזלטר לרבעון השני של שנת 2022: לחצו כאן.

 

ליצירת קשר עם המומחים שלנו >> 


פרסום זה נועד למסירת מידע כללי בלבד ואין לראות בו משום ייעוץ או חוות דעת כלשהי. במקרה של סתירה בין האמור בפרסום זה לבין האמור בהוראות החוק ו/או חקיקת משנה, בפרסומי רשות ניירות ערך, בתקינה חשבונאית וכיו”ב, נוסח אחרונים גובר[ad_2]
2023-02-09 22:42:35

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *