[ad_1]

לרשת BDO אתר אשר כולל פרסומים שונים ברמת פירוט משתנה החל מסקירה ממעוף הציפור של תקינה חשבונאית ועד לניתוחי עומק של הטיפול החשבונאי סוגיות חשבונאיות ספציפיות.

פרסומים אלו כוללים, בין היתר, ניתוח של התיקונים האחרונים שפורסמו בתקינה החשבונאית הבינלאומית, דוחות לדוגמה ועדכון אודות ההחלטות האחרונות בפעילויות ובפרויקטים השונים של המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (ה-IASB) ושל הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי (ה-IFRIC). האתר כולל בנוסף שאלות ותשובות, הדרכות מקוונות, ומידע נוסף חדש ועדכני אודות תקני דיווח כספי בינלאומי.

למאמר אשר מפרט את כלל הפרסומים והעדכונים של רשת BDO לשנת 2022 ונכון למועד פרסום ניוזלטר זה: לחצו כאן.

המאמר כולל קישורים ומידע נוסף אודות כלל הפרסומים של רשת BDO אשר פורסמו במהלך שנת 2022 ועד למועד פרסום ניוזלטר זה, הקשורים לדיווח הכספי ולתקינה החשבונאית הבינלאומית, בחלוקה לסוגי הפרסום השונים.

המאמר כולל קישורים למכתבי התגובה של רשת BDO לטיוטות השונות של ה-IASB ושל ה-IFRIC אשר הובאו לדיון בפניה במהלך תקופה זו.

בנוסף ניתן למצוא במאמר זה פירוט ומידע בדבר פרסומי המחלקה המקצועית הגלובלית (תקינה בינלאומית ודיווח תאגידי) של רשת BDO. המחלקה המקצועית הגלובלית (תקינה בינלאומית ודיווח תאגידי) של רשת BDO סוקרת באופן שוטף את השינויים בתחום דיווחי ה- ESG, את ההתקדמות של גופי התקינה הרגולטורים בפיתוח וביישום העתידי של תקני דיווח בנושא ESG, ואת השפעתן האפשרית על הדיווח.

המחלקה המקצועית של משרדנו בישראל משתתפת מעת לעת בכתיבת הפרסומים השונים אשר מפורסמים באתר.  

לקראת סוף שנת 2022  (ונכון למועד פרסום ניוזלטר זה) פרסומים אלו כללו בין היתר את הפרסומים הבאים:

 • את הפרסום IFRB 2023/02 אשר סוקר את עיקרי ההצעה לתיקון תקן חשבונאות בינלאומי 12 מסים על הכנסה לאור המלצות ה-OECD  לחקיקת מס מינימלית גלובלית. הפרסום מלווה במספר דוגמאות ממחישות.
 • את הפרסום 31 December 2022 Year-end IFRS Update  אשר כולל  את פעילויות התקינה שאירעו ב-IASB וב-IFRIC במהלך שנת 2022. הפרסום מלווה בקישורים רלוונטי של רשת BDO (חוזר, מאמר, ספר אלקטרוני או הדרכה אינטראקטיבית) אודות כל אחד מהתקנים, הפרויקטים והפעילויות הנסקרים שהתנהלו ב-IASB וב-IFRIC במהלך התקופה הנסקרת.
 • את הפרסום IFRB 2022/09 אשר סוקר חלק מההשלכות החשבוניות שעשויות להיות לחוסר יציבות כלכלית בשל שינויים גיאו-פוליטיים, שינויי אקלים, לחצים אינפלציוניים, שינויים באספקת אנרגיה באירופה ועוד, על הדיווח הכספי. 
 • גרסאות מעודכנות של הפרסום IFRS AT A Glance: סקירה מעודכנת של רשת BDO נכון ליום ה-31 בדצמבר 2022 ונכון ליום ה-30 ביוני 2022 לכל תקן ופרשנות קיימים “ממעוף הציפור”. עדכון הפרסום נעשה בשיתוף עם המחלקה המקצועית של משרדנו בישראל.
 • דוחות כספיים שנתיים לדוגמה ל-31 בדצמבר 2022 ערוכים בהתאם להוראות העדכניות של התקינה החשבונאית הבינלאומית.
 • במהלך חודש נובמבר 2022 פרסמה רשת BDO את העדכונים לשנים 2022-2023 של רוב פרסומי הרשת שבסדרת IFRS In Practice. סדרה זו כוללת ניתוח עומק של יישום כללי החשבונאות בתקינה החשבונאית הבינלאומית. כל ספר בסדרה כולל דוגמאות פרקטיות ותובנות מעשיות ביחס ליישום ההוראות החשבונאיות הרלוונטיות. המחלקה המקצועית של משרדנו בישראל השתתפה גם בכתיבת עדכונים אלו. באתר ניתן למצוא ספרים נוספים בסדרה אשר עשויים לסייע בעריכת הדוחות הכספיים ובהבנת כללי החשבונאות הבינלאומיים.
 • במהלך השנה פרסמה רשת BDO מספר פרסומים של Hyperinflationary Economies Update. נכון למועד פרסום ניוזלטר זה, האחרון ביניהם IFRB 2022/08 פורסם בדצמבר 2022. הפרסומים כוללים התייחסות מעודכנת לכלכלות שהוגדרו כהיפר-אינפלציוניות בשנת 2022, כלכלות אשר צפוי שתהפוכנה לכלכלות היפר-אינפלציוניות בשנת 2022 ולכלכלות אשר נכון למועד פרסום העדכון, הינן בסיכון להפוך לכלכלות היפר-אינפלציוניות בהמשך שנת 2022 או לאחר מכן.
 • את הפרסום IASB issues amendments to IAS 1 – Non-current liabilities with covenants אשר סוקר את התיקון האחרון לתקן חשבונאות בינלאומי 1 הצגת דוחות כספיים לעניין אופן הסיווג של התחייבויות לא שוטפות אשר להן אמות מידה (Covenants). הפרסום מלווה במספר דוגמאות ממחישות.
 • את הפרסום IFRB 2022/05 אשר דן במהות התיקון ל-IFRS 16 אשר פורסם בספטמבר 2022 ואשר דן בטיפול החשבונאי העוקב בעסקאות של מכירה וחכירה חוזרת. הפרסום דן בהשלכות אפשריות של התיקון, בין היתר באמצעות דוגמאות ממחישות, ומבהיר גם את הרקע אשר הביא לפרסומו.

 • שאלות ותשובות אודות סוגיות חשבונאיות והחלטות דחיה שהתקבלו בוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי (ה-IFRIC). בהתאמה משולבות באתר באופן שוטף גם החלטות סדר יום אשר ניתן להן תוקף מחייב במהלך שנת 2022.
 • עדכונים שוטפים לעניין הוראת הדיווח על קיימות תאגידית (CSRD) של האיחוד האירופי. הפרסום האחרון של רשת BDO בנושא ISRB 2022/07 דן בנוסח הסופי של הוראת הדיווח על קיימות תאגידית ובחלק הראשון של תקני דיווח ESG באירופה (ESRS) של קבוצת היעוץ האירופאי לדיווח כספי (EFRAG). מוקדם יותר השנה פרסמה רשת BDO את הפרסום ISRB 2022/05 אשר דן בהבדלים בין ה-CSRD להוראת הדיווח הלא-פיננסי הנוכחית (NFRD) נכון לחודש אוקטובר 2022.

 

לאתר של רשת BDO לתקני דיווח כספי בינלאומי אשר מתעדכן כל העת בפרסומים והדרכות חדשים: לחצו כאן.

 

ליצירת קשר עם המומחים שלנו >> 

 


פרסום זה נועד למסירת מידע כללי בלבד ואין לראות בו משום ייעוץ או חוות דעת כלשהי. במקרה של סתירה בין האמור בפרסום זה לבין האמור בהוראות החוק ו/או חקיקת משנה, בפרסומי רשות ניירות ערך, בתקינה חשבונאית וכיו”ב, נוסח אחרונים גובר[ad_2]
2023-02-09 22:37:38

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *